Ocena brak

Prywatyzacja bezpośrednia

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Prywatyzacja bezpośrednia- przeprowadzana jest trzema sposobami:

1)sprzedaż przedsiębiorstwa

2)wniesienie majątku p.p. do istniejącej spółki

3)oddanie do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej (zastosowano w około 1120 p.p. na ogólną ilość 1669 sprywatyzowanych bezpośrednio).

Prywatyzacji bezpośredniej mogą podlegać małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają warunki :

-zatrudnienie nie przekracza 500 osób

-wartość sprzedaży nie przekracza 6 mln. Euro rocznie.

-wartość kapitału własnego nie przekracza 2 mln. Euro

Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie:

-przetargu publicznego

-rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Zapłata może również odbyć się w ratach (1-20% ceny, pozostała kwota 5 lat)

Przy wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki inwestor obejmuje około 75% akcji a reszta pozostaje w ręku Skarbu Państwa.

Oddanie przedsiębiorstwa w leasing na rzecz spółki pracowniczej może nastąpić jeśli zostaną spełnione warunki:

-do spółki przystąpi ponad połowa ogólnej liczby pracowników

-akcjonariuszami (udziałowcami) spółki są wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe w kraju

-opłacony kapitał spółki nie jest wyższy niż 20% wysokości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa na poprzedni rok

-co najmniej 20% akcji (udziałów) zostało objętych przez osoby nie zatrudnione w przedsiębiorstwie.

Oddanie przedsiębiorstwa następuje w drodze umowy zawartej między Skarbem Państwa a przejmującym na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat. Po upływie tego okresu i spełnieniu warunków przejmujący ma prawo nabycia przedsiębiorstwa .

Obecnie istnieje około 1300 spółek pracowniczych gospodarujących na majątku Skarbu Państwa.

 

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1990r przyniosła dochody

W 1998r dochody z prywatyzacji wyniosły około 7 mld zł z czego z prywatyzacji bezpośredniej pochodziło około 420 mln zł

Prywatyzację poprzez likwidację i upadłość zastosowano wobec 1584 p.p. , procesy likwidacyjne zakończono wobec 768p.p. , a w 600 przypadkach likwidacja przeszła w upadłość . W wyniku likwidacji lub upadłości majątek firm jest wyprzedawany a nabywcami są prywatni inwestorzy .

Podobne prace

Do góry