Ocena brak

Prywatyzacja

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Przewiduje się dwa typy prywatyzacji przez:

- przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową, z wyłącznym udziałem Skarbu państwa, a następnie sprzedaż akcji prywatnym nabywcom (prywatyzacja pośrednia);

- likwidację przedsiębiorstwa (prywatyzacja bezpośrednia).

Komercjalizacja to przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę kapitałową, komercjalizacja oznacza zmianę prawnej formy, w jakiej przedsiębiorstwo działa, nie zaś zmianę właściciela.

Istotą prywatyzacji pośredniej jest nabywanie akcji Skarbu państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przez osoby inne niż Skarb państwa. Komercjalizacji nie podlegają przedsiębiorstwa postawione w stan upadłości lub likwidacji, przedsiębiorstwa będące przedmiotem postępowania układowego lub bankowego postępowania ugodowego, przedsiębiorstwa będące w trakcie łączenia się lub dzielenia na podstawie aktu administracyjnego, przedsiębiorstwa zarządzane przez zarządcę (chyba, że on wystąpi o komercjalizację), przedsiębiorstwa, w stosunku do których zostało wydane zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej.

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu państwa następuje na podstawie decyzji Ministra Skarbu państwa (podejmuje ją na wniosek organu założycielskiego lub wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej bądź też z własnej inicjatywy). Pracownicy przedsiębiorstwa z mocy prawa stają się pracownikami spółki, spółka przejmuje wszystkie długi i wierzytelności przedsiębiorstwa, zajmuje też jego miejsce w stosunkach administracyjnych.

Szczególnym rodzajem komercjalizacji jest tzw. komercjalizacja z konwersją wierzytelności. Polega ona na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z o.o. z udziałem Skarbu państwa i wierzycielami przedsiębiorstwa, którzy w zamian za swoje wierzytelności otrzymują udziały spółki.

Zakończenie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego stanowi jednocześnie wstęp do jego rzeczywistej prywatyzacji, Skarb państwa przystępuje do zbycia akcji powstałej spółki.

Prywatyzacja bezpośrednia może być wykorzystana jedynie w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw państwowych, w których zatrudnienie w ostatnim dniu poprzedniego roku nie przekraczało 500 osób, wartość sprzedaży w poprzednim roku nie była wyższa od równowartości 6 mln EURO, wysokość funduszy własnych nie była wyższa od równowartości 2 mln EURO. Prywatyzacja bezpośrednia odbywa się poprzez: sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania (leasing pracowniczy).

Typy zachowań państwa wobec gospodarki:

1) państwo chroni typ gospodarki oraz rodzaj modelu gospodarczego – utrzymanie funkcjonującego modelu gospodarczego;

2) państwo zmienia model gospodarki, zachowując jej typ – ma to na celu uniknięcie upadku danej gospodarki;

3) państwo zmienia typ gospodarki i zmienia rodzaj modelu gospodarczego.

Podobne prace

Do góry