Ocena brak

Proteza kończyny górnej pneuma­tyczna

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

proteza kończyny górnej pneuma­tyczna; proteza kończyny górnej, któ­rej czynne mechanizmy ruchowe wy­korzystują wyłącznie energię sprężo­nego gazu (p źródło energii protezy kończyny górnej). Jako czynne me­chanizmy ruchowe stosuje się głównie pneumatyczny staw łokciowy (-> staw łokciowy protezy kończyny górnej) oraz pneumatyczne końcówki chwyt­ne (-> hak chwytny, -> ręka prote­zy kończyny górnej). Sterowanie ich funkcjami może zachodzić analogicz­nie jak w -> protezie kończyny gór­nej elektrycznej. P. p. kończyny gór­nej jest mało rozpowszechniona, głów­nie z uwagi na niedogodności zwią­zane ze stosowaniem pneumatyczne­go źródła energii oraz awaryjnością szczelności układu pneumatycznego.

Podobne prace

Do góry