Ocena brak

Proteza kończyny górnej czynna

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

proteza kończyny górnej czynna;
zespół elementów powiązanych me­chanicznie, elektrycznie i pneumatycz­nie, stanowiących -> mechaniczną, elektryczną, pneumatyczną lub hybry­dową protezę kończyny górnej. Inwa­lida oddziałuje na nią „wejściami" za pomocą sygnałów nadanych, nato­miast na otoczenie „wyjściami" za pośrednictwem wielkości sterowanych. Składa się z 3 układów: sterowania, wykonawczego oraz sterowanego, po­wiązanych odpowiednio sygnałem ste­rującym i wielkością sterującą. Na przykład w -> protezie kończyny gór­nej elektrycznej, sterowanej miomechanicznie, układem sterowania jest zawieszenie sterujące. Przejmuje ono sygnały nadane przez ruchy cia­ła, wywołane mięśniowym źródłem energii inwalidy, i przetwarza na sygnały sterujące w postaci przesunię­cia linki łączącej zawieszenie z ukła­dem wykonawczym, którym jest mi­kro wyłącznik. Mikro wyłącznik przetwarza sygnały sterujące na wielkości sterujące w wyniku załączenia baterii akumulatorów elektrycznych do ukła­du sterowanego, a więc np. elektrycz­nej ręki. Elektryczna ręka przekształ­ca wielkości sterujące na wielkości sterowane, którymi są jej ruchy chwyt­nę.

Podobne prace

Do góry