Ocena brak

Proszę zdefiniować istotę marketingu

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Oto kilka definicji tego procesu:

I. MARKETINGautor J. CARMAN, K. UHE

Proces społeczno – gospodarczy mający na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty i usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczanie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie oraz dokonywanie sprzedaży.

II. MARKETING – autor E. J. KELLERY

Proces społeczno – gospodarczy, w ramach którego struktura popytu na dobra i usługi jest antycypowana i zaspokajana przez innowacje, akwizycje sprzedaży oraz wymianę dóbr i usług.

III. MARKETING – autor N. HILL

To twórczy proces polegający na identyfikacji i zyskownym zaspokajaniu potrzeb nabywcy dzięki dostosowaniu się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych.

IV. MARKETING – autor D. V. WEYER

Jest identyfikowaniem najbardziej zyskownych rynków obecnie i w przyszłości, określeniem obecnych i przyszłych potrzeb nabywców. Obejmuje ustalenie celów przedsiębiorstwa, opracowanie związanych z nim planów i wykonywanie usług w taki sposób, aby plany te były realizowane. Wymaga również dostosowania się do zmian środowiska na obsługiwanym rynku.

V. MARKETING – autor P. F. DRUCKER

To menedżerskie zadanie rozpoznania, uprzedzenia i zaspokajania wymagań klienta w sposób zapewniający jego satysfakcję i przynoszący zysk, ponieważ celem przedsiębiorstwa jest zdobywanie i utrzymywanie klientów na wytwarzane towary i wykonywane usługi.

VI. MARKETING – autor Ph. KOTLER, G. AMSTRONG

Jest funkcją przedsiębiorstwa polegającą na określeniu potrzeb i wymagań nabywców, kształtowania celów i działań dla najlepszego ich zaspokajania oraz wytwarzaniu u wszystkich pracowników orientacji na to co, czego potrzebuje, co myśli i czego wymaga nabywca. Oświecony marketing jest zespołem wartości zapewniających w długim okresie największe korzyści przedsiębiorstwu. Oświecony marketing tworzą:

1) marketing zorientowany na nabywców

2) marketing innowacyjny

3) marketing wartości

4) marketing misji

VII. MARKETING – autor Ph. KOTLER

Jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów.

Podobne prace

Do góry