Ocena brak

Proszę wymienić formy kontroli wiedzy, które powinny być stosowane przez nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Forma kontroli wiadomości i umiejętności

Obserwacja uczniów i jego pracy, doświadczony nauczyciel prowadzi na każdej lekcji, a przedmiotem tej obserwacji są wiadomości, umiejętności i postawa wykazywanych przez ucznia podczas pracy. Obserwacja jest pełniejsza, gdy używa się specjalne przygotowanego do niej arkusza. O prowadzonej przez nauczyciela obserwacji uczniowie najczęściej nie wiedzą

Pozostałe sposoby ewaluacji dydaktycznej, w której uczniowie nie tylko uczestniczą, ale są dodatkowo tego świadomi, mogą przybierać trzy jej formy

1. Ustną- zwana także odpytywaniem, jest formą sprawdzania przede wszytkim posiadanych przez ucznia wiadomości. Polega na zadawaniu przez nauczyciela pytań, na które uczeń odpowiada. Im bardziej odpowiedź ta jest zbliżona do oczekiwanej przez nauczyciela tym jest wyżej oceniana.. ( najmniej obiektywna, najmniej sprawiedliwa) zarzuca się jej przede wszystkim dużą subiektywność, wynikającą z

- konieczności prawie natychmiastowego ocenianie odpowiedzi, którą nauczyciel słyszy tylko jeden raz

- nierównego traktowania poszczególnych uczniów zarówno kwestii trudności zadawanych pytań, jak i oceny usłyszanych odpowiedzi

- lęku ucznia przed staniem twarzą w twarz z nauczycielem, który nie tylko więcej wie, ale także jest często większy i silniejszy, a ponadto posiada nad nim „władzę”

2. Pisemną- Pisemna forma ewaluacji dydaktycznej przybiera najczęściej postać testu. Istnieje wiele rodzajów testów. Do kontroli i oceny wiedzy uczniów przydatne są testy pedagogiczne, a ściślej ich odmiana nazywana testami osiągnięć szkolnych.

Test osiągnięć szkolnych jest zbiorem zadań przeznaczonych do rozwiązania w toku jednego zajęcia szkolnego, reprezentujący wybrany zakres treści kształcenia w taki sposób, by z ich wyników można było wnioskować o poziomie opanowania tych treści.

Wśród testów osiągnięć szkolnych wyróżniamy:

→ testy nauczycielskie

Testy nauczycielskie stanowią zdecydowaną większość testów stosowanych w szkolnictwie. Są one konstruowane przez nauczyciela i tyko przez niego wykorzystywane. Są to testy jednorazowego wykorzystania.

Uwzględniając rodzaj zadań testowych testy nauczycielskie dzielą się na:

  • testy otwarte- Zadania otwarte to takie, w których uczeń musi napisać przynajmniej jedno słowo.

Ze względu na liczbę tych słów testy otwarte dzielą się na:

- rozprawkę ( przykładem rozprawki w kontroli wiedzy z informatyki może być zadanie typu proszę dokonać oceny systemu operacyjnego Windows)-nazywana jest często przez uczniów wypracowaniem. Polega ona na podaniu uczniom treści jednego zadania, a uczniowie piszą o wszystkim, co mieści się w jego zakresie. Zadanie to nauczyciel w miarę szybko przygotowuje w domu. Po analizie wybranego zakresu treści kształcenia, decyduje on, jakie pytanie najpełniej ten zakres reprezentuje. Niestety sprawdzenie rozprawki jest bardzo żmudne i wymaga kilkakrotnego jej przeczytania:

pierwszy raz czyta się ją dla zapoznania się z charakterem pisma ucznia i ewentualnego rozszyfrowania wyrazów niezbyt czytelnie napisanych, drugi raz, by dokładnie jej treść zrozumieć, trzeci by przeanalizować go pod względem wartości merytorycznych, tzn. zorientować się, co uczeń wie, a gdzie przedstawia informacje ogólne. Jest to test stosowany najczęściej na przedmiotach humanistycznych. Przykładem rozprawki w kontroli wiedzy z technologii informacyjnej może być: dokonać opisu systemu operacyjnego.

– testy krótkich odpowiedzi (zadanie pytań, na które można odpowiedzieć jednym lub kilkoma zdaniami, najbardziej zalecany testem nauczycielskim, np., co to jest klawiatura?, Proszę ułożyć algorytm otwierania istniejącego już pliku?)- polega na sugeruje jego nazwa na zadawaniu pytań, na które da się odpowiedzieć jednym lub kilkoma zdaniami. Pytania mogą przybierać formę zadania lub polecenia, odpowiedzią jest wówczas rozwiązanie zadania bądź wykonanie polecenia. Ilość pytań w ty teście jest zróżnicowana i waha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu. Test krótkich odpowiedzi jest najbardziej zalecanym testem nauczycielskim

- testy z luką (miejsce wykropkowane do uzupełnienia, np. Program przeznaczony do pisania i redagowania tekstów nosi nazwę….. tekstu.. Słowo na być słowem kluczem, ważnymi z punktu widzenia naszego przedmiotu. W zadaniu tym należy pamiętać by w luce brakowało wyrazu istotnego dla wybranych treści kształcenia, a niedobranego przypadkowo. Ponadto całe zdanie musi zostać tak sformułowane, by było prawdziwe.

  • testy zamknięte- uczeń dokonuje wyboru odpowiedzi…

- Prawdafałsz ( tak lub nie, np.: Czy naciśnięcie lewego klawisza Alt i wybranej litery s spowoduje pojawienie się polskiej litery ś: Takluj nie- wybierz właściwą)- w tych zadaniach uczeń ma wybór spośród dwóch odpowiedzi tak lub nie. Z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że spośród pytań tego testu, każdy uczeń może odgadnąć połowę prawidłowych odpowiedzi nie mając żadnej wiedzy z kontrolowanej dziedziny. Dlatego w teście tym formuje się wiele zadań, w których uczeń oprócz odpowiedzi tak lub nie musi zaznaczyć jeszcze odpowiedź jestem pewien lub nie jestem pewien. Modyfikacja ta komplikuje nieco skalę punktowego oceniania

- zadanie wielokrotnego wyboru posiada kilka propozycji odpowiedzi, najczęściej trzy lub cztery, a im jest ich więcej, tym zmniejsza się prawdopodobieństwo losowego wskazania odpowiedzi prawidłowej. (Jedna odpowiedz jest prawdziwa, a inne są fałszywe, ale prawdopodobne). Nazwa tego testu może nieco mylić szczególnie osoby, które zdawały teoretyczny egzamin prawa jazdy, gdzie nawet wszystkie proponowane odpowiedzi mogą być prawdziwe.

W typowych testach osiągnięć szkolnych zaleca się by tylko jedna z proponowanych odpowiedzi była prawidłowa a pozostałe fałszywe. Zalecenie to zawiera dwie ważne wskazówki dla nauczyciela konstruującego taki test. Pierwsza związana jest głównie z uczniami słabszymi i gorzej przygotowanymi tzn. operującymi wiedzą na poziomie A taksonomii celów kształcenia, czyli na poziomi zapamiętania wiadomości. Nie jest możliwe dobrania dwóch poprawnych propozycji a więc spośród nich jedna propozycja będzie dotyczyła kategorii, B, czyli rozumienia tych wiadomości.

- zadanie na dobieranie wymaga znalezienia kilku zbliżonych pojęć, definicji, czynności zdarzeń , które następnie dzieli się na dwie kolumny, w ten sposób że jedno stanowią np. początki tych pojęć lub definicji, a druga ich zakończenia lub w pierwszej są daty, a t drugiej odpowiadające wydarzenia. Liczba pojęć w obu kolumnach może, ale nie musi być taka sama. Zdarza się, że w kolumnie drugiej będącej niejako dopełnieniem pierwszej, jest tych elementów więcej, przy czym elementów poprawnych musi być tyle samo, co w kolumnie pierwszej, a pozostałe powinny być fałszywe. Test ten jest czasochłonny i bardzo trudny do skonstruowania

→ testy standaryzowane-, czyli poddane specjalnej procedurze sprawdzającej, a następnie wypróbowaniu i normowaniu. Są one najczęściej konstruowane przez specjalistów i przeznaczone do szerokiego użytku, nawet na terenie całego kraju. Testy te muszą być zaopatrzone w wyczerpujące instrukcje, gdyż stosują je osoby inne niż konstruują. Dają one szansą obiektywizacji oceniania szkolnego w szerokim zakresie. Dzieli się je na:

- testy kryterialne (przyrównują osiągnięcia uczniów do pewnych ustalonych wcześniej poziomów wykonania)

- testy różnicujące (służą ocenie osiągnięć danego ucznia poprzez porównanie ich z osiągnięciami pewnej dobrze określonej grupy uczniów. Wyniki tych testów mogą być przedstawione w postaci:

- surowej, jako liczba zadań poprawnie wykonanych

- percentylowej, jako wyniku porównania surowego wyniku z wynikami grupy porównawczej

3. Praktyczną- Jest zadaniem testowym wymagającym od ucznia celowego oddziaływania na otaczający świat materialny. Przynosi ono wynik, czyli produkt, który może być oceniany osobno lub w przypadku bardziej złożonych czynnościach ucznia, łącznie z zarejestrowaniem przebiegiem to jest procesem działania praktycznego.

Informatyka oraz technologia informacyjna należą obok praktycznej nauki zawodu do przedmiotów najchętniej sięgających po tą formę ewaluacji dydaktycznej.

Nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej przy projektowaniu kontroli wiedzy, powinni mieć na uwadze potrzebę łączenia dominującej w ich przedmiocie kontroli praktycznej z pozostałymi formami kontroli, jest, więc kontrola ustna czy pisemna.

Wybór form ewaluacji dydaktycznej uzależniony jest od założonych celów i związanych z nimi treści nauczania. Ich analiza powinna nadto kończyć się sporządzeniem planu testu. W planie takim należy:

- zadecydować, czy test będzie pomiarem jednostopniowym, czy wielostopniowym

- ustalić liczbę zadań tekstowych uzależnionych od czasu przeznaczonego na kontrolę

- podzielić materiał nauczania podlegający kontroli na części, uwzględniając ich spójność, np. kontrola z zakresu sieci komputerowych może obejmować części sieci lokalne, sieci rozległe, przeglądanie stron, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna, zabezpieczenia sieciowe, itd.

- przydzielić poszczególnym częściom odpowiednią liczbę zadań, wynikająca z objętości i ważności materiału im przypadającego,

- umieszczać obok siebie zadania tematyczne powiązane,

- umieszczać, o ile to możliwe, zadania trudniejsze na końcu tekstu, a mając na uwadze poprzedni postulat, przynajmniej jako ostatnie zadania wśród tematycznie powiązanych.

Ewaluacja dydaktyczna zachodzi na każdej lekcji a niektóre z nich są jej całkowicie poświęcone. Daje to możliwość dokonania podziału kontroli wiedzy:

- kontrolę bieżącą- może dotyczyć ostatnie lekcji lub trzech ostatnich lekcji. Może przyjmować wszystkie trzy formy kontroli wiedzy.

- kontrolę okresowa- zwana sprawdzianem lub praca klasową i odbywa się pisemnie w postaci testów i praktycznie, a tylko sporadycznie w postaci ustnej.

Podobne prace

Do góry