Ocena brak

Proszę opisać strukturę grupy

Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011

Pierwszym wymiarem struktury grupy jest rola społeczna. Traktując rolę społeczną jako element struktury grupy społecznej wskazujemy na to, że grupa jest układem różnorodnych ról, które w niej pełnią poszczególni członkowie. Układ ten może być nasycony współpracą lub współzawodnictwem. Stosunki współpracy zakładają wspólne cele w grupie, a stosunki współzawodnictwa wskazują na przeciwstawność celów. Grupę społeczną należy zatem ujmować jako układy ról jej członków. Jednostka należąca do różnych grup niekiedy wypełnia sprzeczne role, czyli mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem konfliktu ról.

Drugim czynnikiem jest pozycja jednostki jaką w danej grupie zajmuje. Najogólniej pozycja oznacza miejsce danej roli w grupie albo w hierarchii ról. Pozycje pozostające ze sobą w określonych stosunkach tworzą strukturę grupową. Z pozycją związane są pewne prawa i obowiązki odnoszące się do zajmującej je jednostki.

Trzecim elementem struktury grupy jest władza grupowa, która wyraża się w kontroli jednego członka nad innymi bądź nawet na wymuszaniu zachowań uznanych za obowiązkowe lub pożądane z punktu widzenia danej grupy. Władza grupowa rozmaicie bywa pojmowana. Zakres władzy może być wyznaczony osobowo lub streficznie. Osobowo - decyzje jednostki posiadającej władzę są skierowane do osób ze względu na pełnione role społeczne.

Streficznie - decyzje dotyczą wszystkich tych, którzy swoją aktywnością wchodzą w zakres spraw objętych władzą. Oznacza to, że władza dotyczy nie ludzi pełniących określone role ale tych którzy znajdują się w specyficznej sytuacji. Osoby pełniące wysokie pozycje w hierarchii władzy są bardziej związane z grupą. Dla nich dana grupa staje się bardziej atrakcyjna czyli silniej się z nią identyfikują niż jej członkowie zajmujący niższe pozycje w hierarchii władzy.

Podobne prace

Do góry