Ocena brak

Prokuratura - organizacja, kompetencje, zasady działania

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Prokuratura jest organem państwowym powołanym do strzeżenia praworzędności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw.

Ustawa przewiduje, że prokuratura określone wyżej ogólne zadania wykonuje między innymi przez:

1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego.

2) Wytaczanie powództw i składanie wniosków.

3) podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w różnych rodzajach postępowania.

4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem wyroków w sprawach karnych.

5) prowadzenie badań nad przestępczością oraz zapobieganie i zwalczanie jej.

6) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzone przez inne organy państwowe.

7) opiniowanie aktów normatywnych.

Działalność prokuratury kojarzy się przede wszystkim - z prowadzeniem postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz z nadzorowaniem takiego postępowania prowadzonego przez inne uprawnione organy, na przykład policję. Postępowanie przgotowawcze ma postać śledztwa lub dochodzenia.

Działanie prokuratora w czasie postępowania przygotowawczego powinna cechować wszechstronność i skrupulatność, powinien dążyć do wyjaśnienia sprawy, nie wolno mu przede wszystkim ograniczać się do wyszukiwania okoliczności obciążających podejrzanego. Prokurator decyduje o powstaniu obywatela w stan oskarżenia. Wiąże się to z zasadą, że sąd rozpatruje sprawy w postępowaniu karnym wyłącznie na wniosek, nigdy z własnej inicjatywy. Takim wnioskiem w sprawie karnej jest akt oskarżenia. Prokuraturę stanowi prokurator generalny wraz z podległym mu aparatem. Prokuratorem generalnym jest z rzędu minister sprawiedliwości.

Podobne prace

Do góry