Ocena brak

Prokurator i RPO w postępowaniu administ. i sadowoadministcyjnym

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznaje prokuratorowi, RPO, organizacji społecznej prawo do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Udział  prokuratora i RPO w postępowaniu sądowym jest uzasadniony wystąpieniem przesłanek: ochrony praworządności, ochrony praw człowieka i obywatela.

Prokurator oraz RPO w postępowaniu sądowoadministracyjnym mają prawo:

  • Wziąć udział w toczącym się postępowaniu;

  • Wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na działanie lub bezczynność organu wykonującego AP;

  • Wnieść skargę kasacyjną do NSA

  • Wnieść zażalenie do NSA

  • Wnieść skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.

Prokuratorowi i RPO przysługują jeżeli korzystają z przyznanych praw, prawa strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym ma na celu rozbudowanie systemu gwarancji prawnych praworządnego działania organów AP przez poddawanie ich kontroli sprawowanej przez niezależny od nich organ.

Prokurator ma prawo:

- żądania wszczęcia postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem,

- jeżeli postępowanie się toczy, udziału w każdym jego stadium w celu zapewnienia aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy były zgodne z prawem,

- jeżeli postępowanie zostało zakończone decyzją ostateczna, wniesienia sprzeciwu na drodze administracyjnej, oraz sprzeciwu na drodze sądowej.

Udział RPO ma na celu zapewnienie gwarancji prawnych przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela, określonych w konstytucji i innych aktach normatywnych.

RPO może:

- wystąpić z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego gdy zachodzi konieczność ochrony praw człowieka i obywatela,

-uczestniczyć w postępowaniu na prawach przysługujących Prokuratorowi,

- wnosić skargi do SA.

Podobne prace

Do góry