Ocena brak

Prokura

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Prokura to pełnomocnictwo handlowa, powołane na mocy ustawy z dnia 25.09.03 (ze zmianami); w KC decyduje art. 109.1-109.9.

Prokury mogą dotyczyć nie tylko spraw handlowych, ale wszystkich spraw przedsiębiorstwa, zakres umocowania prokurenta jest najszerszy i nie można go ograniczyć.

Prokury udzielają (art. 109.1.1 KC) przedsiębiorstwa wpisane w rejestr przedsiębiorstw; przedsiębiorstwa wpisane w ewidencję działalności gospodarczej czyli osoby fizyczne prokury udzielić nie mogą.

Kodeks Handlowy mówi, że prokury może udzielić kupiec rejestrowy czyli osoba fizyczna ale zależy to od rodzaju prowadzonej działalności.

W rejestrze przedsiębiorstw są przedsiębiorstwa zagraniczne i jeśli są to osoby fizyczne to tez mogą udzielić prokury.

Gdy fundacja, stowarzyszenie podejmują działalność gospodarczą to muszą się wpisać do rejestru przedsiębiorstw i tym samym udzielić prokury mogą (art. 50 KC).

Art. 109.7.4. KC i art. 43.2 KC o przedsiębiorstwie występującym pod firmą (rejestrowy i nierejestrowy). Spółka kapitałowa w organizacji nie może udzielić prokury, mimo że, przed wpisem do rejestru może podjąć działalność gospodarczą.

Forma prokury – pisemna pod rygorem nieważności

Prokurentem może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Jeżeli do określonej czynności prawnej wymagana jest szczególna forma to prokura nie musi być udzielona w tej samej szczególnej formie.

Prokura jest to najszersze w swym zasięgu pełnomocnictwo (art. 109.2.1 KC i art. 99.1 KC) – obejmuje umocowania co czynności sądowych i pozasądowych jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie musimy generalnie się zastanawiać jakie czynności są jakie bo pełnomocnik ma umocowanie do wszystkich.

Czynności sądowe – czynności przed sądem administracyjnym, Sądem Najwyższym

Czynności pozasądowe – dokonywanie umów, wystawianie czeków.

Prokurent nie może dokonywać czynności zagrażających przedsiębiorstwu, np.:

Prokurent może tego dokonać jeśli mocodawca udzieli mu do tego odrębnego pełnomocnictwa czyli pełnomocnictwa do poszczególnej czynności z odpowiednią formą tego pełnomocnictwa (art. 109.3 KC, art. 99.1 KC, art. 75.1 KC).

Prokura obejmuje to wszystko, co jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Art. 109.2.1 KC mówi o tym, że prokury nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich, jedynie można w stosunkach wewnętrznych miedzy prokurentem a mocodawcą. Wówczas czynność dokonana przez prokurentów, wykraczająca poza wewnętrzne ograniczenia jest ważna w stosunkach zewnętrznych ale łamie stosunki wewnętrzne.

Prokura jest wpisywana do rejestru przedsiębiorstw jako jedyne pełnomocnictwo (innych się nie wpisuje) i jest nawet specjalna rubryka na prokurenta. Żadne ograniczenie nie będą tu wpisywane i osoby trzecie nie będę tego wiedzieć.

Prokura oddziałowa – jest wyjątkiem i oznacza ograniczenie prokury tylko do spraw oddziałowych, wpisany do rejestru oddziału, wykraczając poza ten zakres jest fałszywym prokurentem. Art. 109.5 KC

Przy prokurze nieoddziałowej nie ma takiego przepisu.

Z punktu widzenia mocodawcy prokura jest niebezpieczna z tego względu, że prokurent może doprowadzić go do ruiny.

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (tzw. prokura łączna) lub pojedynczym osobom oddzielenie, czyli prokura oddzielna, samoistna, jednoosobowa.

W przypadku prokury łączonej najczęściej następuje dwóch prokurentów (art. 109.4.2 KC). Jeśli jeden tylko z prokurentów złoży oświadczenie woli to nie jest ważna prokura gdy inni prokurenci jednocześnie też je złożyli.

Czy można udzielić prokury łączonej jednej osobie?

W świetle art. 109.1 KC jest to możliwe ale tylko w sytuacji gdy ta osoba współdziała z członkiem zarządu lub wspólnikiem w sprawie osobowej (prokura łączna niewłaściwa) inaczej mówiąc, gdy prokurent działa z inną osobą nie będącą prokurentem. Gdy spółka udziela prokury jednej osobie to jest to groźne (mogą wystąpić czynności niekorzystne dla mocodawcy); gdy udziela prokury łącznej (wysoce kosztowne i niekiedy kłopotliwe) to gdy sprzeciwia się jeden to inni nie mogą niczego dokonać.

W świetle art. 109.5-6 KC prokurent może udzielić pełnomocnictwa rodzajowego i pełnomocnictwa do konkretnych czynności prawnych. Nigdy ogólnego!

Udzielenie prokury (tak jak oświadczenia woli):

  • W przypadku spółki kapitałowej przy wieloosobowym zarządzie stanowi regulamin (wg KSH)

  • W spółkach osobowych – art. 41 KC obowiązuje wewnątrz, a na zewnątrz – osoby uprawnione składają oświadczenia woli

 

Art. 208.1.6-7 KSH i 371.4-5 KSH mówią o stosunkach w sytuacji wieloosobowego zarządu a nie w jaki sposób spółka jest reprezentowana, tak więc spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu i prokurent chyba, że z umowy lub ustawy wynika coś innego

Umocowania prokurenta – prokurent nie może udzielić prokury, nie może działać z innym prokurentem w samowolnym porozumieniu, udzielić pełnomocnictwa ogólnego (art. 109.6 KC i art. 98 KC).

Prokurę najczęściej ustanawia się na podstawie umowy o pracę (pracodawcapracownik lub zakład pracy – pracownik).

Na mocy art. 109.7.2. KC prokurę można w każdym czasie odwołać. Prokurent jest najczęściej pracownikiem spółki, toteż odwołanie prokury wiąże się z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Prokura wygasa na skutek:

  • Wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru – osoby prawnej (spółki) nie można wykreślić z rejestru bez przeprowadzenia likwidacji. Prokura wygasa z chwila otwarcia (ogłoszenia) likwidacji. Ale spółka może ogłosić upadłość, wówczas likwidacji nie przeprowadza się.

  • Przekształcenia przedsiębiorstwa

  • Śmierci prokurenta

Art. 109.7.4 KC jest przepisem bezprzedmiotowym bo nie ma praktycznego zastosowania.

Od momentu ogłoszenia prokurenta jest 7 dni na dostarczenie wniosku o ustalenie prokurenta w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą wpisania do KRS prokurent jest pełnomocnikiem; w chwili wykreślenia nie może dokonywać czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa.

Prokurent składając podpis powinien zamieścić dopisek „prokurent”.

W przypadku prokury pisemnej musi być tekst „działający w imieniu” art. 109.9 KC. Wpis i wypis prokurenta z KRS nie ma zastosowanie konstytucyjnego.

Podobne prace

Do góry