Ocena brak

Projekt inwestycyjny

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011

Charakterystyka
Projekt inwestycyjny - stanowi odzwierciedlenie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Można go zdefiniować jak zbiór zadań inwestycyjnych, które są od siebie wzajemnie zależne i wspólnie dążą do osiągnięciu celu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Projekt inwestycyjny powinien zawierać informacje na temat celu planowanej inwestycji, nakładów niezbędnych do jego realizacji, źródeł finansowania, kryteriów i metod oceny efektywności i ryzyka, uczestników procesu inwestycyjnego oraz efektów z inwestycji.
Rodzaje projektów inwestycyjnych
Projekty inwestycyjne można podzielić ze względu na cele i funkcje na kilka typów.
- Projekty ekspansywne - to takie, których celem jest wejście na dotychczas nieodkryte rynki lub rozwinięcie produktów na obecnych rynkach. W przypadku projektów zakładających ekspansje na obecnych rynkach przedsiębiorstwo zazwyczaj uruchamia nowe punkty sprzedaży i nowe kanały dystrybucji. Projekty te wymagają strategicznej analizy popytu i związane są z dużymi nakładami finansowymi. Należą one do najbardziej ryzykownych. Z tego względu na to oceniane są za pomocą wysokiej minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Mają charakter rozwojowy.
- Projekty odtworzeniowe - mają na celu zachowanie aktualnej prowadzącej działalności lub redukcja kosztów. Pierwsza grupa należy do najczęstszych decyzji inwestycyjnych, ponieważ projekty te dotyczą zużycia maszyn i urządzeń w produkcji. Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje, że będzie kontynuować działalność przy obecnych środkach wówczas dokonuje analizy i oceny przedstawionych ofert złożonych przez dostawców maszyn i urządzeń.

W drugim przypadku , może się okazać, że sprzęt używany do produkcji jest przestarzały i jego dalsza eksploatacji może prowadzić do ograniczenia zysków. W tym przypadku przedsiębiorstwo powinno dokonać szczegółowej analizy kosztów. Przykładami działań mających na celu redukcje kosztów mogą być obniżenie kosztów półproduktów, robocizny bezpośredniej , ilości odpadów.
- Projekty dostosowawcze - koncentrują się na dostosowaniu działalności przedsiębiorstwa do nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. Przy podejmowaniu decyzji dostosowawczych ograniczenia społeczne mają duże znaczenie. Projekt inwestycyjny musi spełniać ustalone normy i to stanowi główny cel przedsiębiorstwa. Maksymalizacja zysków w przypadku tych projektów nie jest priorytetem firmy, skupia się ona na spełnieniu określonych wymagań.
- Projekty innowacyjne - wykorzystują nowe technologie i przez to przyczyniają się utrzymania silnej pozycji przedsiębiorstwa w długim okresie. Projekty te dotyczą wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług ( innowacyjność produktowa ) , a także wprowadzenie przez przedsiębiorstwo nowego procesu technologicznego , który ma na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej ofert.

Ryzyko projektów inwestycyjnych
Ryzyko projektów inwestycyjnych można podzielić na kilka kryteriów. Zgodnie z kryterium faz realizacji inwestycji wyróżniamy :
- ryzyko fazy przedrealizacyjnej,


- ryzyko związane z pozyskiwaniem i doborem odpowiedniej struktury finansowania projektu


- ryzyko realizacji przedsięwzięcia,


- ryzyko eksploatacji,


- ryzyko likwidacji.
Ze względu na kryterium przedmiotowe występuje m. in.:
- ryzyko sponsora,


- ryzyko źródeł finansowania,


- ryzyko przekroczenia planowanych nakładów


Autor: Joanna Zaporowska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry