Ocena brak

Programy wspierające współpracę regionów

Autor /Atornedeere Dodano /05.08.2006

PHARE Cross-Border Co-operation (PHARE CBC)
PHARE – Credo
ECOS – Ouverture
Centurio
Eurodyssey
Ento


PHARE Cross-Border Co-operation (PHARE CBC)
Jest to specjalny program wspierany z budżetu PHARE. Jego celem jest wsparcie rozwoju w regionach, które maja wspólną granicę lądową lub morską z krajami UE. Jest to odpowiednik funkcjonującego w Unii programu INTERREG II. Wynika z tego, że w ramach współpracy transgranicznej region UE otrzymuje fundusze z INTERREG II a druga strona z PHARE CBC. Ze środków tego programu wspiera się m.in. rozwój infrastruktury, transportu, telekomunikacji, turystykę czy kulturę. Roczny budżet programu wynosi ok. 200 mln. ECU. Każdy kraj, który otrzymuje pomoc z PHARE otrzymuje określoną kwotę do dyspozycji. Pieniędzmi tymi zarządza przeznaczona do tego instytucja. W Polsce jest nią Władza Wdrażająca Program Współpracy Transgranicznej.


PHARE – Credo
PHARE – Credo wspiera współpracę transgraniczną pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to program wielonarodowy wspierany z budżetu PHARE. Odbiorcami pomocy mogą być władze lokalne, organizacje pozarządowe czy agencje rozwoju regionalnego z regionów przygranicznych objętych programem PHARE lub posiadających wspólną granicę z innymi obszarami granicznymi w krajach PHARE lub Wspólnoty Niepodległych Państw. Wspiera się współpracę w zakresie wymiany doświadczeń (np. warsztaty, seminaria, tworzenie centrów wspierania przedsiębiorczości, biur turystycznych) oraz małe projekty infrastrukturalne (np. ścieżki rowerowe, znakowanie tras turystycznych, centra przedsiębiorczości) obejmujące: rozwój gospodarczy, usługi miejskie i regionalne, środowisko i energię, współpracę społeczno-kulturalną i rozwój samorządu lokalnego i regionalnego. Programem zarządza Centralne Biuro Programu Credo w Pradze.


ECOS – Ouverture
Jest to inicjatywa UE wspierająca współpracę regionów UE z regionami EŚW. Odbiorcą tego programu są władze lokalne i regionalne. To one składają i później wdrażają konkretne projekty. Od składających projekty wymaga się przede wszystkim, aby uczestniczyły w nim co najmniej trzy regiony. Dwa z nich powinny pochodzić z UE (z czego jeden musi spełniać kryteria celu 1 lub 6 polityki strukturalnej) a jeden z EŚW. Współpraca może być nawiązana m.in. w zakresie demokracji lokalnej i regionalnej, lokalnego rozwoju gospodarczego, usług komunalnych, ochrony środowiska naturalnego i energii.


Centurio
Środki z tego programu są przeznaczane głównie na szkolenia dla administracji regionalnej. Jest on prowadzony pod auspicjami Zgromadzenia Regionów Europejskich. Koszty treningu obejmującego szkolenia teoretyczne i praktyczne, pokrywają regiony, które uczestniczą w programie.


Eurodyssey
Zadaniem programu Eurodyssey jest nawiązanie współpracy pomiędzy regionami w zakresie wymiany młodzieży (18 – 30 lat) rozpoczynającej pracę. Program jest prowadzony przez francuski region Franche – Comte pod auspicjami Zgromadzenia Regionów Europejskich. Wymiana młodzieży ułatwia jej nabycie doświadczenia zawodowego poprzez pracę w przedsiębiorstwach na terenie regionów objętych programem. W ramach współpracy obowiązuje zasada wzajemności, która zobowiązuje regiony wysyłające kandydatów do przyjęcia u siebie młodzieży z regionu partnerskiego. Regiony uczestniczące w programie pokrywają całość kosztów. Dotychczas polskie regiony nie uczestniczyły w tej formie współpracy.


Ento
Jest to sieć organizacji, które oferują władzom lokalnym i regionalnym z krajów członkowskich Rady Europy szkolenia prowadzące do polepszenia jakości kadry. Budżet organizacji pochodzi ze składek członkowskich. Do sieci mogą należeć organizacje publiczne lub pozarządowe, które zajmują się szkoleniami dla władz samorządowych. Jak dotychczas żadna z polskich organizacji nie należy do Ento.

Podobne prace

Do góry