Ocena brak

PRODUKTY GOTOWE

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Są efektem działalności prowadzonej przez jednostki gospodarcze, w wyniku której powstają wyroby gotowe, usługi zakończone, roboty wykonane. P.g. nie podlegają dalszej obróbce; stanowią własność jednostki, która je wytworzyła; są przeznaczone do sprzedaży w ramach normalnej, typowej działalności gospodarczej.

Podstawą wyceny bilansowej p.g. jest rzeczywisty koszt wytworzenia, możliwy do ustalenia w drodze kalkulacji, lub cena sprzedaży netto takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszona o przeciętnie osiągany przy tej sprzedaży zysk.

Wartość wytworzonych p.g. można ujmować na kontach zapasów lub w szczególnych przypadkach odnieść wprost do kont służących ewidencji sprzedaży. Ewidencja p.g. może być prowadzona na podstawie wielkości rzeczywiście poniesionych kosztów ich wytworzenia lub na podstawie kosztów planowanych, tzw. stałych cen ewidencyjnych.

Podobne prace

Do góry