Ocena brak

Produkty controllingu i ich użytkownicy

Autor /Tara Dodano /07.04.2011

 

Controlling jest ponadfunkcyjnym systemem zarządzania działającym na potrzeby kadry kierowniczej. Jego zdaniem jest ocena banku w skali makro i mikro. Działalność controllingu polega na oprocentowaniu sprawozdań, które dotyczą oceny sytuacji bieżącej , średni i długoterminowej w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednimi. Raporty zawierają również sugestie skierowane do kadry kierowniczej o kontynuowaniu lub zmianie planów. Zmiany mogą dotyczyć zarówno sposobów realizacji wytycznych celów, jaki i przeobrażeń kierunków samej aktywności banku. Ułatwiają kierownictwu podejmowanie decyzji, co przeciwdziała negatywnym czynnikom mogącym prowadzić do osłabienia banku. Raporty controllerów spełniają w banku bardzo ważną funkcję, dlatego też powinno być:

- ekonomiczne, tzn nastawione na odbiorcę oraz zawierające tylko niezbędną ilość informacji

 •  
  • aktualne dane w nich powinny być na bieżąco korygowane

  • jednoznaczne nie powinny sprawiać trudności interpretacyjnych

  • jednolite opracowywane wg. stałego schematu

  • obiektywne dane z raportu nie powinny być przedmiotem manipulacji

  • oparte na jednolitych źródłach informacji kanały ich przepływu powinny być usystematyzowane i ściśle określone

Opracowania sporządzane przez controllerów mogą wykorzystywać różnorodne schematy. Podstawowymi metodami sporządzania raportów są metody: opisowa, tabelaryczna i graficzna. Metoda opisowa tworzy opis zaistniałego problemu w formie notatki. Służy do oceny i skomentowania danych liczbowych. W praktyce, ze względu na małą czytelność, forma ta jest rzadko stosowana samodzielnie. Metoda tabelaryczna wykorzystuje tabele ukazujące informacje w formie statystycznej. Metoda ta jest często krytykowana, z powodu dużej nieczytelności rozbudowanych tabel. Produktem metody graficznej są wykresy, diagramy oraz schematy, które są najbardziej czytelne i najszybciej przyswajalne. Okazuje się, że w praktyce najczęściej łączy się wszystkie wymienione metody, tzn. tabele i rysunki są opatrzone krótkim komentarzem słownym. Sprawozdania opracowane przez departament controllingu są wykorzystywane na różnych szczeblach kierowniczych banku. Dlatego ich precyzja oraz treść powinny być dostosowane do potrzeb konkretnej hierarchii zarządzania. Z rysunku tego wynika, że im wyższy szczebel, tym raporty powinny obejmować szerszy zakres działalności banku oraz zawierać syntetyczne uwagi dotyczące najistotniejszych problemów. Głównymi adresatami raportów są: zarząd banku, dyrektorzy departamentów i kierownicy zespołów. Są oni zobligowani do zapoznania się z raportami. To pozwala im uchwycić związki przyczynowo-skutkowe zachodzące między rezultatem działalności a czynnikami, które do kształtują. W ramach swojego obszaru zarządzania powinni oni dokonać oceny stopnia wykonania planów i realizacji celów. W sytuacji gdy osiągnięty wynik jest inny od oczekiwanego, muszą zawiadomić o tych odchyleniach wyższy szczebel zarządzania. Analiza sprawozdań przez kadrę kierowniczą może pozwolić na znalezienie odpowiedzi, czy stan ten jest przypadkowy, jednorazowy, czy też jest przejawem długotrwałego procesu, także na podjęcie właściwych środków zaradczych. Zestawienia controllerów służą do ogólnej analizy działalności banku, ułatwiają przeprowadzanie ekonomicznej efektywności gospodarowania. Dla zarządu i kadry kierowniczej są instrumentem wspomagającym podejmowanie decyzji w kwestii kontynuowania podjętej polityki lub ewentualnych działań korygujących odchylenia, tak aby osiągnąć zamierzone cele.

Podobne prace

Do góry