Ocena brak

Produkcja

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

produkcja; przetwarzanie materia­łów lub półwyrobów na wyroby uży­teczne. Wyroby mogą być produkta­mi różnych faz procesu produkcyj­nego. Proces produkcyjny jest to od­powiednio uporządkowany zespół wszystkich działań, wykonywanych w toku produkcji wyrobu, począwszy od pobrania materiału (surowca) z ma­gazynu, przez wszystkie czynności technologiczne, transportowe, kon­trolne itp., aż do przekazania goto­wego wyrobu do magazynu. Jako wyrób może być traktowany albo jeden gotowy przedmiot produkcji (kompletny wyrób), albo większa licz­ba (seria) takich przedmiotów (samo­chody, mikroskopy). Czas obejmujący realizację procesu produkcyjnego na­zywa się cyklem produkcyjnym. Czyn­ności występujące w procesie pro­dukcyjnym, zgrupowane w zespoły stanowiące wydzielone jednostki wy­konawcze, wykonywane na ustalonych stanowiskach roboczych, nazywane są operacjami. Rozróżnia się operacje technologiczne i pomocnicze. Ope­racje technologiczne (bezpośred-nio-produkcyjne) mają za zadanie do­konanie zmiany składu, kształtu, postaci, wymiarów lub innych właś­ciwości wyrobu albo jego elementów. Do takich operacji należą: cięcie, to­czenie, struganie, wiercenie, gwinto­wanie, nitowanie, składanie, skręca­nie części, malowanie, regulowanie itp. Operacje pomocnicze (mani­pulacyjne) mają za zadanie dokonanie pewnych czynności umożliwiających wykonywanie operacji technologicz­nych we właściwej kolejności, we właściwym miejscu i czasie oraz we­dług odpowiednich wymagań jakościowych. Do operacji pomocniczych należą: transport, kontrola, przygotowywanie administracyjno-rejestracyjne itp. Przedstawione skrótowo zagadnienie organizacji p. dominuje w organizacji warsztatów rehabilitacji przemysłowej i w zasadniczy sposób decyduje o prawidłowym przebiegu rehabilitacji nie w pełni sprawnych pracowników, zatrudnionych na wyodrębnionych stanowiskach pracy w poszczególnych wydziałach produk­cyjnych zakładu pracy.

Podobne prace

Do góry