Ocena brak

Produkcja

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Produkcja to proces, w którym zatrudnia się, tzn. łączy i zużywa w oparciu o znane producentowi sposoby, stojące do jego dyspozycji czynniki wytwórcze (pracę, ziemię i kapitał). Każde społeczeństwo ludzkie, (ale również niektóre „społeczeństwa” zwierząt np., pszczoły), choćby najbardziej prymitywne, coś produkuje. Zbieractwo łowiectwo czy myślistwo uprawiane w społeczeństwach pierwotnych to też swego rodzaju formy produkcji.

Produkcja dostarcza zarówno wyroby w konkretnej materialnej postaci, jak i produkty niematerialne, czyli usługi. Jej celem jest wytworzenia dóbr i usług zaspokajających bezpośrednio lub pośrednio ludzkie potrzeby. W rzeczywistości tylko część wytwarzanych produktów służy ostatecznej konsumpcji, są to środki konsumpcji. W społeczeństwach stosujących tzw. okrężne metody wytwarzania wiele wyprodukowanych dóbr i usług używa się do wytwarzania innych dóbr. Dobra te to środki produkcji. Wśród nich możemy z kolei wyszczególnić te, które przekształcane są całkowicie w inne produkty, czyli zużywane w danym cyklu produkcyjnym przedmioty pracy zwanej również dobrami pośrednimi. Druga grupa to dobra używane w wielu cyklach produkcyjnych. Są to środki pracy, zwane również dobrami inwestycyjnymi.

Obserwacja procesów produkcji prowadzi do szeregu konkluzji i wywołuje szereg pytań daleko wykraczająca poza opis przebiegu opisanych powyżej procesów produkcji. Oto niektóre z nich.?

W zaprezentowany powyżej przykładzie rodzina chłopska wytworzyła z dwóch kwintali zasianego zboża po przepracowaniu na 10 hektarach 200 dniówek 20 q zboża Z każdego zasianego kwintala otrzymywała produkcję w wysokości 10 q, z każdej przepracowanej dniówki 0,1 kwintala zaś z każdego użytego do produkcji hektara uzyskiwała 2 kwintale zboża.

Czy w badanym okresie nie można było z danych zasobów wytworzyć więcej? Czy gdy w kolejnym okresie rodzina powtórzy ten sam zasiew i przepracuje tę samą ilość dniówek, to otrzyma tę samą wielkość produkcji? Gdyby się okazało, że nie to, dlaczego w jednym okresie produkcja z tych samych zasiewów jest większa a w innym mniejsza? Dlaczego w różnych miejscach poziom produkcji uzyskanej z tych samych ilości czynników wytwórczych jest różny? Jakie warunki muszą być spełnione by produkcja mogła wzrosnąć? Czy warunkiem wzrostu produkcji jest powiększenie ilości stosowanych nakładów czynników produkcji? Czy gdy rodzina chłopska powiększy ich ilości proporcjonalnie np. je podwoi, to wytwarzana produkcja wzrośnie również dwukrotnie, czyli proporcjonalnie do nakładów, czy może mniej lub bardziej niż proporcjonalnie?. Spośród wszystkich zachodzących w procesach produkcji zjawisk ekonomia szuka zależności i związków powtarzających się regularnie i przewidywalnych zależności pomiędzy ilościami stosowanych nakładów czynników wytwórczych a uzyskiwanymi z nich efektami. Inaczej mówiąc ekonomia szuka praw rządzących procesami produkcji.

 

Podobne prace

Do góry