Ocena brak

Procesy sorpcyjne

Autor /hanula Dodano /12.04.2013

Przez sorpcję rozumiemy fizyczne pochłanianie określonej substancji(sorbatu) przez inne ciała zwane sorbentami. Pochłanianie substancjina powierzchni sorbentów nazywamy adsorpcją, natomiast pochłanianiew całej objętości nazywa się absorpcją. Jeżeli procesy sorpcyjne łącząsicz reakcją chemiczną zachodzącą podczas tego pochłaniania wówczasmamy do czynienia z chemisorpcją.

W procesach przetwórczych ważną rolę odgrywa selcktywno&ćprocesów sorpcyjnych wynikająca ze zróżnicowanego powinowactwaróżnych ciał względem siebie. Selektywność procesów sorpcyjnychpozwala na wyodrębnienie z mieszaniny czystych składników, względnietworzenie ciekawych kompozycji składników, łączących się na tejzasadzie.Proces odwrotny do adsorpcji lub absorpcji czyli proces wydzielaniasubstancji związanej sorpcyjnie nazywamy procesem desorpcji. Desorpcjajest intensyfikowana przez ogrzewanie sorbantów, ponieważ jest toproces endotenniczny odwrotnie do procesów sorpcyjnych, które sąprocesami egzotermicznymi. Typowymi przykładami procesów sorpcyjnychw przemyśle spożywczym są najważniejsze elementy procesówoczyszcania soków cukrowniczych: karbonatacja czyli nasycanie sokówdwutlenkiem węgla (absorpcja i chemisorpcja) i wydzielanie koloidówz soków cukrowniczych przez ich adsorpcję na powierzchni tworzącychsię kryształów węglanu wapniowego.

Przy dużych rozdeńczeniach roztwory zbliżają się do idealnych,wobec tego w obszarze małych stężeń prawo Henry9ego i prawo Raoultaokreślają Unie równowagi jako linie proste. W przypadku, gdy temperaturakrytyczna gazu jest wyższa niż temperatura roztworu, wówczasstała (H) przyjmuje wartość prężności pary nasyconej tego gazuw temperaturze roztworu (H = Pnas) i wówczas prawo Henry'egoprzyjmuje postać prawa Raoulta. Wynika stąd, że prawo Raoulta jestszczególnym przypadkiem ogólniejszego prawa Henry'ego.Zależność p = f(x) dla roztworów w praktyce odbiegających odprawa Henry'ego wyznacza się doświadczalnie z wykresu (rys. 2.70).Procesy sorpcyjne, jak wszystkie procesy dyfuzyjne, przeprowadza sięprzez jedno- lub wielostopniowe kontaktowanie sorbentu i sorbantuprzy maksymalnie rozwiniętej powierzchni. Procesy te zależne odwłaściwości oraz powinowactwa sorpcyjnego prowadzi się przeciwprądowolub współprądowo.

 

Podobne prace

Do góry