Ocena brak

Procesy krasowienia skal

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Wody powierzchniowe i podziemne zdolne są do rozpuszczania niektórych skał, takich jak wapienie, dolomity, gipsy i sole kamienne. Procesy te zwane są procesami krasowymi lub krasowieniem.

Najbardziej rozpowszechnionymi skałami ulegającymi krasowieniu są wapienie.

Rozpuszczane są one przez wodę zawierającą CO2 .Wody opadowe pobierają ją z atmosfery, a wsiąkając w glebę z korzeni roślin i resztek gnijących organizmów.

Intensywność procesów krasowych zależy od ilości CO2 , temperatury i ilości wody.

W wyniku procesów krasowych powstaje charakterystyczny zespół form krasowych:

- powierzchniowych

- żłobki - osiągają głębokość od kilku centymetrów do 2 metrów, powstają na skutek wody spływającej linijnie.

- żebra - formy powstałe między bruzdami

- lejki - zagłębienia o różnej średnicy, o kształcie kolistym lub owalnym powstające wskutek rozpuszczania skały przez wodę,

- leje zapadliskowe (kotły zapadliskowe) - zapadliska na powierzchni powstałe wskutek zawalenia się stropu jaskiń

- uwały - zagłębienia powstałe z połączenia kilku lejków

- polje - zagłębienia o dużej powierzchni, powstałe wskutek połączenia uwałów i lejków, jej dno mogą zajmować jeziora

- ponory - szerokie szczeliny, którymi pod powierzchnie wpływają potoki i rzeki

- wywierzysko - źródło krasowe, którym spod powierzchni wypływają podziemne cieki, często rzeki pod wysokim ciśnieniem

- mogot (hum) - ostańce wznoszące się ponad powierzchnie krasowego zrównania, występują w klimacie ciepłym i wilgotnym.

- podziemne

- jaskinie - podziemne próżnie, powstałe pod wpływem rozpuszczającej działalności wody, przepływu wód podziemnych

- korytarze, studnie, komory, kominy

W wielu jaskiniach powstaje bogata szata naciekowa, w wyniku wytracania się węglanu wapnia z wód krasowych:

- stalaktyty - nacieki "rosnące w dół", powstałe u wylotu szczelin stropowych

- stalagmity - nacieki "rosnące do góry", zbudowane z węglanu wapnia pozostałego w kroplach wody spadających ze stalaktytów

- stalagnaty - formy powstałe z połączenia stalagmitów i stalaktytów

Podobne prace

Do góry