Ocena brak

Procesy koncentracji kapitału i działalności a formy organizacyjne działalności gospodarczej

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Koncentracja przedsiębiorstw występuje wtedy, gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, któremu są podporządkowani. Często rezygnują oni przy tym ze swej odrębności prawnej wśród zrzeszeń przedsiębiorstw utworzonych na zasadzie koncentracji można wyróżnić:

- Pull albo Ring - luźne porozumienie w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć -

charakter krótko trwały;

Kartel - powstaje w celu ograniczenia konkurencji między przedsiębiorcami

należącymi do branży - wspólne dyktowanie cen, produkcji, rynków zbytu;

Syndykat - wspólne przedsięwzięcie mających jedno biuro handlowe, które zajmuje

się polityką cen lub zbytu;

Trust - grupuje firmy, które tracą swą niezależność gospodarczą i odrębność prawną.

Zrzeszone przedsiębiorstwa tracą samodzielność przechodzą pod wspólny zarząd -

centralną radę wykonawczą i w pełni realizują politykę gospodarczą tej rady.;

Koncern - tworzony jest na podstawie formuły koncentracji, związek przedsiębiorstw

działających pod wspólnym zarządem jako całość gospodarcza należąca do jednego

właściciela; jego następstwem może być ograniczenie konkurencji;

Konglomerat - porozumienie monopolistyczne, które pod jednym kierownictwem

obok podstawy działalności prowadzi działalność uboczną;  

Holding - to spółka akcyjna, która posiada akcje różnych przedsiębiorstw, najczęściej

z jednej branży ilości zapewniające jej kontrole gałęzi produkcji. Rozróżnia się

holding:

 

  • czysty-zgrupowanie prowadzące działalności holdingowe nie ma formalnie własnych przedsiębiorstw dyspozycji pakietami kontrolnymi akcji innych firm, które są oficjalnie samodzielne pod względem prawnym i gospodarczym

  • przemysłowy-jest rzeczywistym właścicielem wielu form i kieruje bezpośrednio ich działalnością, ponad to kontroluje inne firmy.

Fuzja - najsilniejsza forma związków firm. Po połączeniu firmy dotychczas samodzielne tracą niezależność gospodarczą i prawną. Możliwe jest połączenie na zasadzie pionowej lub poziomej. Fuzja może prowadzić do powstania w miejsce dotychczas wyodrębnionych przedsiębiorstw nowego przedsiębiorstwa o nowej nazwie. Może również nastąpić wchłoniecie przedsiębiorstw przez jedno i wtedy wszystkie one występują pod nazwą przedsiębiorstwa, które wchłonęło pozostałe.

Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.

Połączenie może być dokonane:

■ przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę

(przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom

spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),

■ przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich

łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie

nowej spółki).

Podobne prace

Do góry