Ocena brak

Procesy etnogenezy i etnicyzm

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Etnogeneza oznacza proces kształtowania się etnosu, jakiejś grupy etnicznej, a wg niektórych badaczy, także proces kształtowania się grupy etnicznej

Etapy etnogenezy:

 1. istnienie warunków, które powodują tworzenie się nowej wspólnoty etnicznej

 2. przejawiają się cechy odróżniające ją od innych etnosów jej współczesnych

 3. gdy cechy są wystarczająco silne, tworzy się świadomość

W wyniku etnogenezy powstają zalążki świadomości etnicznej i świadomości narodowej. Niektórzy uważają, że etnogeneza prowadzi do powstania etnosu, inni – do grupy etnicznej, inni – narodu

Etnicyzm – społeczny ruch odrodzenia etnicznego, występujący we współczesnych społeczeństwach (państwach) pluralistycznych i obejmujący te grupy typu mniejszościowego lub postimigracyjnego, których istnienie zostało zagrożone postępem procesów asymilacji i akulturacji i których pozycja społeczna, ekonomiczna i polityczna w strukturze społeczeństwa jest nierównoprawna.

Formy manifestacji etniczności:

 • dążenie do rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego grupy

 • dążenie do uznania odrębności jej specyfiki kulturowej

 • dążenie do rewindykacji należnych jej praw w różnych dziedzinach życia społecznego

Źródła etnicyzmu:

 1. teoria relatywnej deprywacji – poczucie względnej deprywacji i przekonanie o możliwości jej przezwyciężenia przez konsolidację

 2. teoria anomii – protest przeciwko postępującej alienacji, czasami przejawia się w poszukiwaniu korzeni

 3. teoria nie asymetrycznych stosunków – między społeczeństwem dominującym, a podporządkowanym, między centrum a peryferiami

3 podstawowe formy etnicyzmu:

 • separatystyczny – wzrost świadomości, aby można było stworzyć własny naród, państwo

 • autonomistyczny – dążenie do równouprawnienia i zlikwidowania polityki asymilacji państwa

 • rewaloryzacyjny – wzmocnienie słabnącej etniczności wśród imigrantów w państwach pluralistycznych (ma najliczniejszą postać w USA – Murzyni, Indianie, Latynosi)

Czynniki pojawienia się etnicyzmu w latach 60 i 70-tych (Europa, USA, kraje III świata):

 • modernizacja i związane z tym międzyregionalne, międzyetniczne zróżnicowanie ekonomiczne, które wywołało pobudzenie aspiracji grup etnicznych

 • mass mediaszybka informacja i możliwość integracji ideologicznej grup etnicznych

 • wzrost edukacji – rozwój elit

 • protest przeciwko polityce asymilacyjnej państw pluralistycznych

 • inspiracje z powodu działań innych ruchów etnicznych na innych terenach.

Podobne prace

Do góry