Ocena brak

Proces starzenia

Autor /demetrio Dodano /12.06.2014

Starzenie się jest naturalnym procesem w życiu człowieka i nie należy go mylić z chorobą. Zdefiniowanie poszczególnych faz rozwojowych w okresie dzieciństwa i młodości zazwyczaj nie sprawia trudności i, pomimo niewątpliwego wpływu na ich przebieg konkretnych sytuacji życiowych danego osobnika, czasowo pozostają one porównywalne. Czasowe zdefiniowanie procesu starzenia jest natomiast właściwie niemożliwe, ponieważ sytuacja życiowa poszczególnego człowieka w istotny sposób zmienia jego przebieg.

W ocenie procesu starzenia osoby w podeszłym wieku oprócz wieku kalendarzowego, który tylko w niewielkim stopniu determinuje duchową i fizyczną sprawność człowieka, należy uwzględnić również wiek biologiczny oraz stan psychiczny i sytuację społeczną, przy czym trzeba pamiętać, że wymie-

 Oznaki wieku po-nione czynniki oddziałują na siebie wzajemnie. Zarówno wyobrażenia, jakie ma człowiek na temat swojego wieku, jak i oczekiwania, jakie sobie i swojemu życiu stawia pozostają w. ścisłej zależności od jego stanu zdrowia oraz obrazu wytworzonego przez środowisko społeczne, w którym żyje. Nastawienie psychiczne do własnej starości nie pozostaje bez wpływu na przebieg procesów biologicznych w starzejącym się organizmie i warunkuje rolę społeczną osoby w podeszłym wieku. Zmiany zachodzące podczas procesu starzenia, nie będące pochodną określonych procesów chorobowych, należy' zawsze oceniać porównując je z cechami i wydolnością danej osoby w poprzednich okresach życia. Jeśli wnioski wyciągnięte z poszczególnych obserwacji mają być zgodne z rzeczywistością, nie wolno indywidualnie zaobserwowanych zmian wykorzystać do porównywania grup wiekowych.

Słowo stary w kontekście procesów naturalnych (np. w odniesieniu do starego drzewa) zawiera cechy pozytywne, takie jak: piękny, interesujący, wartościowy, oryginalny, wypróbowany w bojach, w kontekście zaś wartości duchowych (sztuka i kultura) takie jakości, jak: godny szacunku, drogocenny, o    znacznej wartości, pomimo niektórych niedoskonałości, pełen wyrazu, zachęcający do dyskusji.

Obecnie określenie stary człowiek jest pojmowane niestety często zbyt technicznie i rozumiane jest jako: zużyty, „podatny na zakłócenia”, o niemiłym wyglądzie, bezwartościowy, o obniżonej wydolności, zawadzający, wyprzedzony, pozostający w tyle .

Na podstawie przytoczonego wyżej przeciwstawienia różnego sposobu rozumienia słowa stary wynika wyraźnie, jak różny może być stosunek do wieku i    w jak różnym świetle mogą być odbierane rzeczywiste objawy starzenia się. W dalszej części rozdziału przedstawiono zmiany najczęściej zauważane przez starzejącego się człowieka w odniesieniu do własnego życia i osoby w młodości.

 

Podobne prace

Do góry