Ocena brak

Proces martenowski

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Wkrótce po wprowadzeniu procesu Bessemera, w 1864 roku, Francuz Pierre Martin wynalazł alternatywną technologię wytwarzania stali - pro­ces nazwany od jego nazwiska martenowskim. W tym procesie spalano gaz węglowy nad ładun­kiem surówki i wapienia. Martin zauważył, że w procesie besemerowskim tracone są wielkie ilości energii, gdy przedmuchuje się chłodne po­wietrze przez roztopione żelazo. By temu za­pobiec, zastosował gorące gazy powstałe po spa­leniu gazu węglowego do ogrzewania tego gazu i wdmuchiwanego do pieca powietrza, w którym gaz się spalał. Pozwoliło to osiągnąć na tyle wy­soką temperaturę w piecu, że z łatwością topił się w niej złom stalowy dodawany do surówki. W re­zultacie koszty produkcyjne znacznie spadły.
Przez stopienie surówki i złomu z wapieniem usuwa się większość niepożądanych zanieczysz­czeń, które wytrącają się w postaci żużla uno­szącego się na powierzchni stopionego metalu. Pozostałe zanieczyszczenia usuwano dodając ma­teriał bogaty w tlen, jak na przykład ruda żelaza.
Proces martenowski wymaga dużo staranniej­szej kontroli niż besemerowski, jest też znacznie wolniejszy. Jednak gdy metodą Bessemera daje się wytworzyć tylko kilka gatunków stall,, to me­toda Martina jest bardzo uniwersalna.
Wprowadzony w 1856 r. proces Bessemera był wykorzystywany przez ponad wiek, jednak w la­tach sześćdziesiątych XX w. tylko 2% stali wy­twarzano w ten sposób, gdy aż 90% powstawało w procesie martenowskim. Pozostałe 8% przypa­dało na nowocześniejsze technologie, gdzie stal wytapia się w elektrycznych piecach łukowych.
Obecnie piece łukowe wykorzystywane są jeszcze do wytapiania stosunkowo niewielkich ilości stali specjalnych, w szczególności stali nie­rdzewnych. Innym typem pieca elektrycznego jest znacznie częściej używany dziś piec induk­cyjny. Metal jest rozgrzewany w nim prądami wirowymi indukowanymi w jego objętości przez znajdujące się na zewnątrz pieca potężne cewki. Piece tego typu nadają się do jednorazowego wytopu od 120 kg do 400 ton stali.

Podobne prace

Do góry