Ocena brak

Proces legislacyjny w Senacie

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Rozpatrzenie ustawy przez Senat jest koniecznym etapem postępowania ustawodawczego. Jednakże tylko w odniesieniu do zmiany konstytucji oraz do ustawy ratyfikacyjnej, o której mowa w art. 90 K zawsze konieczna jest zgoda Senatu na przyjęcie tekstu uchwalonego przez Sejm, we wszystkich pozostałych przypadkach Sejm może odrzucić propozycje Senatu.

Dodatkowo prace Senatu są poddane ścisłym ramom czasowym: w odniesieniu do ustaw zwykłych termin dla zajęcia stanowiska przez Senat wynosi 30 dni od przekazania mu ustawy uchwalonej przez Sejm; nieco inne terminy odnoszą się do ustawy budżetowej (art. 223) i do ustaw pilnych (art. 123 ust. 3). Jeżeli w tym terminie Senat nie podejmie żadnej uchwały, to ustawę uznaje się za przyjętą w brzmieniu uchwalonym przez Sejm (art. 121 ust. 2), a Marszałek Sejmu przekazuje ją do podpisu Prezydentowi.

Procedura rozpatrywania:

  1. Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwej komisji senackiej.

  2. Komisja powinna w terminie dwóch tygodni zaproponować sposób ustosunkowania się Senatu do ustawy.

  3. Następnie odbywa się posiedzenie Senatu, debata i głosowanie.

Senat może podjąć uchwałę o: przyjęciu ustawy bez poprawek, odrzuceniu ustawy (niedopuszczalne w odniesieniu do ustawy budżetowej – art. 223 K), wprowadzeniu poprawek do tekstu ustawy.

Senat podejmuje swoją uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Uchwała jest przekazywana Marszałkowi Sejmu.

Podobne prace

Do góry