Ocena brak

Proces legislacyjny w Sejmie

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm odbywa się w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1 K), przedzielonych pracami komisji sejmowych. Termin czytanie oznacza prowadzenie debaty nad projektem i podjęcie decyzji o jego dalszym losie.

I Czytanie:

Obejmuje ono:

1) uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę,

2) pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy,

3) debatę nad ogólnymi zasadami projektu.

Jeżeli przeprowadzane jest na posiedzeniu Sejmu, to kończy się podjęciem uchwały o skierowaniu projektu do komisji lub o odrzuceniu go w całości. Podkomisja, a potem komisja zamykają swe prace przyjęciem sprawozdania o projekcie, w którym mogą zaproponować: przyjęcie projektu bez poprawek, przyjęcie projektu z poprawkami (nadanie mu formy jednolitego tekstu) lub odrzucenie projektu. Komisja nie może samodzielnie odrzucić projektu, może jednak – poza przedstawieniem Sejmowi wniosku o jego odrzucenie – zwrócić się do Marszałka Sejmu, by ten zwrócił się do wnioskodawcy o ponowne opracowanie projektu.

II Czytanie:

Odbywa się po opracowaniu przez komisję sprawozdania. Zawsze przeprowadzane jest na posiedzeniu Sejmu. Obejmuje ono:

1) przedstawienie sprawozdania o projekcie,

2) przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków.

III Czytanie:

Jeżeli projektu nie skierowano ponownie do komisji, to przeprowadza się je bezpośrednio po zakończeniu drugiego czytania. Obejmuje ono przedstawienie stanowiska komisji lub posła sprawozdawcy wobec zgłoszonych poprawek i wniosków oraz głosowanie. Najpierw poddaje się pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu w całości (o ile wniosek taki został postawiony), następnie poprawki w kolejności ich merytorycznego znaczenia, a wreszcie projekt w całości, w brzmieniu zaproponowanym przez komisję, ze zmianami wynikającymi z wcześniej przyjętych poprawek.

Ustawę uchwaloną przez Sejm jego Marszałek przekazuje Senatowi (art. 121 ust. 1 K).

Jeżeli Senat zaproponował odrzucenie ustawy, bądź też uchwalił do ustawy poprawki, to ustawa powraca do Sejmu, gdzie jest ponownie rozpatrywana. Uchwałę Senatu kieruje się do komisji, która rozpatrywała projekt danej ustawy, i do której należy teraz rozważenie wniosków Senatu i przedstawienie sejmowi sprawozdania. Sejm może odrzucić zarówno poszczególne poprawki Senatu, jak i wniosek o odrzucenie ustawy.

Taka uchwała Sejmu musi być jednak podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – jeżeli większości takiej zabraknie, to propozycję Senatu uznaje się za przyjętą (art. 121 ust. 3 K). W takim przypadku postępowanie ustawodawcze zostaje zamknięte (jeżeli Senat proponował odrzucenie ustawy) lub też ustawa nabiera brzmienia, jakie wynika z poprawki Senatu, i w takim kształcie zostaje przedstawiona Prezydentowi.

Podobne prace

Do góry