Ocena brak

Proces legis actio i formułkowy - porównanie

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Oba procesy rozpoczynały się od wezwania pozwanego przez powoda do stawiennictwa przez pretorem. W procesie legis actio powód mógł, w razie odmowy pozwanego, doprowadzić go siłą, czego nie mógł uczynić w procesie formułkowym. Drugi proces dawał mu w takiej sytuacji posiadanie majątku pozwanego, uzyskane przez pretora, w celu sprzedania na licytacji i zaspokojenia swojej należności.

    W procesie legisakcyjnym powód zgłaszał następnie swe żądania, używając określonych reguł i gestów. W przypadku legis actio sacramento in rem i powód i pozwany zgłaszali swoje prawa do rzeczy, a następnie wzywali się do złożenia sacramentum czyli zakładu. Stadium in iure kończyło litis contestatio, streszczenie sprawy świadkom, powodujące zawiłość sporu. Stadium apud iudicem następowało po 30 dniach, danym stronom na ugodę. Jeśli do niej nie doszło, przed pretorem wybierano sędziego, a on wydawał wyrok, od którego nie było odwołania.

    W procesie formułkowym powód przedstawiał swe żądania i żądał ochrony procesowej, jeśli nie otrzymał denegatio actionis mógł żądać od pozwanego określonego działania, a ten : mógł uznać powództwo i zakończyć sprawę (wyrok i egzekucja), zaprzeczyć żądaniom powoda lub podnieść zarzut procesowy (exceptio). Jeśli powód zaprzeczył lub podniósł zarzut, sporządzano na piśmie formułę procesową z nazwiskiem sędziego i nakazem rozstrzygnięcia sprawy. Powód wręczał pozwanemu tą formułę - było to litis contestatio. W stadium apud iudicem sędzia przeprowadzał najpierw postępowanie dowodowe . Następnie wydawał wyrok, opiewający zawsze na kondemnację pieniężną.

Podobne prace

Do góry