Ocena brak

PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MSP.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Rynek europejski jest rynkiem o dużym nasileniu konkurencji dlatego też dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej wymusza konieczność szybkiego przystosowania polskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynku wewnętrznym.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo ważne znaczenie dla gospodarki wspólnotowej. O znaczącej roli sektora MSP w gospodarkach krajów rozwiniętych świadczy skala udziału małych i średnich firm w strukturze zatrudnienia, strukturze podmiotowej gospodarki, produkcie narodowym czy poszczególnych sferach tych gospodarek.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% wszystkich firm działających na obszarze UE, dokonują około 65% obrotu w tym ugrupowaniu. W ponad 15 mln małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnionych jest około 66% siły roboczej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w rozwoju lokalnym i regionalnym i są najbardziej elastyczne pod względem dostosowań do zmieniających się warunków rynkowych.

Przesłankami wzrastającej roli MSP, a jednocześnie pozytywnym wkładem tego sektora w gospodarkę są:

 

Rola sektora jest szczególnie istotna z punktu widzenia wzrostu konkurencyjności przemysłu europejskiego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Politykę wspierania sektora MSP w UE prowadzi się na szczeblu ponadnarodowym oraz stwarzając ramy ekonomiczno-prawne na szczeblu narodowym. Zgodnie z założeniami sformułowanymi przez Komisję Europejską w Opinii nt. polskiego wniosku o członkostwa w UE Polska powinna podjąć kroki niezbędne do stworzenia korzystnej dla sektora MSP infrastruktury, uprościć legislację odnoszącą się do MSP, zwiększyć przejrzystość systemu podatkowego oraz zwiększyć dostęp MSP do źródeł finansowania zewnętrznego, a także poprawić koordynację pomiędzy ministerstwami i innymi instytucjami, w tym pozarządowymi, odpowiedzialnymi za politykę wobec MSP.

Dla polskiego sektora MSP uczestnictwo w strukturach Unii Europejskiej jest zarówno szansą jak i zagrożeniem. Wiązać się będzie ze wzrostem konkurencji i norm jakościowych ale i z rozszerzeniem rynków zbytu oraz zwiększeniem dostępności kapitałów. O tym czy Polska skorzysta z nadarzających się szans i uniknie zagrożeń zadecyduje sumienność realizowania polityki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Podobne prace

Do góry