Ocena brak

Proces gospodarowania

Autor /coubsEncoca Dodano /22.11.2007

POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA PROCESU GOSPODAROWANIA.

Proces gospodarowania polega na podejmowaniu przez podmioty gospodarcze różnych decyzji. Określamy je mianem decyzji gospodarczych czy też społeczno¬-gospodarczych. Mogą być one różnie klasyfikowane. Najczęściej spotykaną kla¬syfikacją jest ich podział na decyzje mikro- i makroekonomiczne. Decyzje mi¬kroekonomiczne to przede wszystkim decyzje odnoszące się do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, zaś decyzje makroekonomiczne to decyzje dotyczące gospodarki jako całości. Dosyć często klasyfikuje się też decyzje ekonomiczne ze względu na tzw. horyzont czasowy, do którego się odnoszą (np. decyzje krótko ¬i długookresowe). oraz rodzaj działalności (np. decyzje konsumpcyjne, produkcyjne).
W procesie gospodarowania podmiotem działalności są ludzie (poszczególne jednostki, grupy ludzi, społeczeństwo jako całość itd.). Są oni zwykle odpowiednio zorganizowani i tworzą podmioty gospodarcze. Mianem podmiotu gospodarczego (czy też gospodarującego) możemy określić każdego aktywnego uczestnika procesu gospodarowania. Podstawowymi podmiotami gospodarczymi są dziś zazwyczaj przedsiębiorstwa, czyli ludzie (lub grupy ludzi) dysponujący określonymi środkami (takimi np. jak ziemia, lokale biurowe, budynki fabryczne, maszyny, urządzenia, narzędzia, surowce, środki pieniężne, środki transportu) niezbędnymi do regularnego prowadzenia działalności gospodarczej w sferze produkcji, obrotu towarowego czy usług. Przedsiębiorstwem jest np. jednoosobowy zakład fryzjerski czy krawiecki, ale też gospodarstwo rolne, warsztat rzemieślniczy, cegielnia, kopalnia, huta, mleczar¬nia, fabryka samochodów, hotel, bank itd. W roli podmiotów gospodarczych występują także gospodarstwa domowe ludności, pełniące funkcje zarówno konsumpcyjne, jak i produkcyjne (polegające na zdobywaniu dochodu). Ważnym podmiotem gospodarczym jest również państwo. Jego rola w porównaniu z innymi podmiotami jest współcześnie bardzo zróżnicowana - od stosunkowo nieznacznej w jednych krajach do wręcz dominującej w innych. Działalność pewnych przedsię¬biorstw i państw wykracza często poza ramy danego kraju i w tym sensie stają się one podmiotami gospodarczymi w skali międzynarodowej czy nawet światowej. Odnosi się to tym bardziej do niektórych organizacji i instytucji ponad narodowych, takich jak pewne agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, Między¬narodowy Fundusz Walutowy i Unia Europejska.

Podobne prace

Do góry