Ocena brak

Proces gospodarczy i jego uczestnicy.

Autor /coubsEncoca Dodano /21.10.2007

1. Procesem gospodarczym nazywamy stale powtarzającą się działalność ludzką polegającą na wytwarzaniu produktów i świadczeniu usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich.
2. Ogniwa procesu gospodarczego:
a) produkcja,
b) wymiana,
c) konsumpcja.
3. Produkcja to wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych przynoszących zyski producentom i zaspakajających potrzeby ludzkie.
4. Czynniki produkcji to:
a) praca,
b) ziemia,
c) środki produkcji (przedmioty pracy i środki pracy).
5. Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek.
6. Konsumpcja jest procesem zaspakajania potrzeb ludzkich.
7. Wymiana to dobrowolne przekazywanie dóbr lub świadczenie usług na rzecz konsumentów po ustalonej cenie.
8. Obrót towarowy to przemieszczanie dóbr materialnych ze sfery produkcji do sfery konsumpcji przez dokonanie aktu kupna-sprzedaży.
9. Kanały dystrybucji:
a) producent >konsument,
b) producent >hurt> konsument,
c) producent > hurt > detal > konsument,
d) producent > skup > hurt > detal > konsument,
e) producent > skup > detal > konsument,
f) producent > detal > konsument,
g) konsument > detal > konsument.
10. Funkcja handlu:
a) dystrybucyjna,
b) zabezpieczenie i kontroli zapasów towarowych,
c) informacyjna,
d) cywilizacyjno-kulturowa.
11. Zadania handlu:
a) obserwacja i analiza rynków zaopatrzenia,
b) tworzenie asortymentu i prezentowanie towaru,
c) oferowanie towarów w odpowiednim czasie i miejscu.
12. Klasyfikacja handlu:

Handel

wewnętrzny zewnętrzny
(zagraniczny)
handel handel
detaliczny hurtowy

Podobne prace

Do góry