Ocena brak

Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

W przypadku, kiedy relacja łącznej kwoty państwowego długu publicznego w stosunku do PKB zaczyna kształtować się na poziomie niższym niż 3/5 wartości PKB w ujęciu rocznym, lecz mimo to na poziomie uznanym przez ustawodawcę za niepokojący, niekorzystny wówczas przewidziane jest zastosowanie określonej procedury ostrożnościowej a w skrajnych przypadkach także procedury sanacyjnej.

Procedury ostrożnościowe uruchamiane są w sytuacji, w której państwowy dług publiczny przekroczy poziom 50% wartości PKB w skali roku. Jeżeli kwota państwowego długu publicznego jest wyższa od, 50 % PKB, lecz nie wyższa niż 55% PKB wówczas Rada Ministrów może uchwalić jedynie taki projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa aniżeli analogiczna relacja z roku bieżącego. Natomiast, gdy kwota państwowego długu publicznego jest wyższa od 50 % PKB lecz nie wyższa niż 60 % PKB wówczas Rada Ministrów może uchwalić jedynie taki projekt ustawy budżetowej, w którym przyjmie jako górne maksymalne ograniczenie deficytu, taki poziom który zapewni iż relacja długu Skarbu Państwa do PKB będzie niższa od relacji kwoty długu Skarbu Państwa do PKB obliczonej za rok ubiegły oraz za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Gdy kwota państwowego długu publicznego jest równa bądź większa niż 60 % PKB wówczas należy podjąć dalsze działania, łącznie z zastosowaniem procedury sanacyjnej.

1. Rada Ministrów musi w takim przypadku przedstawić Sejmowi program sanacyjny mający na celu obniżenie w/w relacji długu publicznego do PKB,

2. Podmioty sektora finansów publicznych nie mogą udzielać żadnych nowych poręczeń lub gwarancji, w kolejnym roku budżetowym zakaz ten również obowiązuje,

3. W projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy nie może występować deficyt budżetowy.

Program sanacyjne obejmuje sformułowanie wniosków, co do przyczyn kształtowania się tak niekorzystnych relacji długu publicznego do PKB. Program sanacyjny musi zawierać program przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do poprawy ww relacji pomiędzy państwowym długiem publicznym a PKB. Należy też opracować trzyletnią prognozę relacji państwowego długu publicznego do PKB.

Podobne prace

Do góry