Ocena brak

Procedury kwalifikacyjne

Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013

Aby wyselekcjonować określoną liczbę walorów z ogromnego zbioru dostępnych akcji i obligacji, analitycy stosują procedury kwalifikacyjne. Proces kwalifikacji papierów wartościowych powinien uwzględniać cele i charakterystykę tolerancji ryzyka danego inwestora. Provident Capital Management stosuje na przykład zasadę wyboru akcji o niskiej wartości wskaźnika cena/zysk (P/E), opierając się na analizie danych historycznych, która wykazuje, :ż akcje o niskim P/E dają szansę osiągnięcia większego zysku niż akcje o wysokiej wartości tego wskaźnika. Jako że teza ta została potwierdzona w większości analizowanych okresów, PCM koncentruje się na zbiorze 40 procent przedsiębiorstw (z wszystkich notowanych spółek), które charakteryzują się najniższą wartością wskaźnika P/E.

Wykorzystywanie komputerów znacznie ułatwia stosowanie procedur kwalifikacyjnych. Komputer może oczywiście analizować papiery wartościowe jedynie na podstawie zebranych i wprowadzonych do systemu danych. W Stanach Zjednoczonych dane dotyczące finansów spółek, przygotowane przez Standard & Poor’s Irwestors Management Sciences Inc., dostępne są w postaci bazy danych Compustat.

Kwalifikacja spółek może być przeprowadzana przy wykorzystaniu któregokolwiek z przedstawionych poniżej kryteriów:

A. Kryteria wzrostu

1. Wymaganym kryterium może być minimalna stopa wzrostu kapitalizowana rocznie. Może ona być stosowana w odniesieniu do wielkości sprzedaży lub zysku w zadanym okresie.

2.    Wielkość ryzyka może być ograniczona przez określenie minimalnej wartości odchylenia standardowego sprzedaży lub zysków względem wspomnianej wcześniej stopy wzrostu. Stabilny, przewidywalny wzrost jest zwykle przedkładany nad wzrost burzliwy i mało przewidywalny.

3.    Jednym z kryteriów może być minimalna stopa wzrostu dywidendy oraz jej odchylenie standardowe. Inwestorzy, dla których duże znaczenie ma wielkość aktualnych przepływów gotówkowych, mogą stosować kryterium minimalnej wielkości wskaźnika wypłaty dywidend lub kryterium stopy dywidendy.

B.    Kryteria zyskowności

Kryterium zyskowności może być minimalna wielkość stopy zwrotu z całkowitych aktywów lub stopy zwrotu z kapitału własnego. Efektywność, z jaką spółka wykorzystuje aktywa i kapitały własne, jest ważnym wskaźnikiem wydajności przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzone przez Faulkner, Dawkir.s, and Sullivan Inc. wykazały, że wysokie stopy zwrotu z kapitału własnego są dodatnio skorelowane ze stopami zwrotu 7. inwestycji w papiery' wartościowe danej spółki5.

C.    Kryteria dotyczące ceny rynkowej

1.    Kryterium może być oparte na wartości wskaźnika P/E odniesionej do poziomu historycznego, wartości tego wskaźnika dla innych spółek danej branży lub dla wszystkich notowanych spółek. Provident Capital Management stosuje ranking wskaźnika P/E w odniesieniu do wszystkich spółek.

2.    Jednym z kryteriów może być także wartość wskaźnika cena rynkowa/wartość księgowa spółki (P/BV).

3.    Wskaźnik P/E powinien być analizowany równolegle z poziomem ryzyka lub innym kryterium zawartym w procedurze kwalifikacyjnej.

D.    Kryteria dotyczące ryzyka

1.    Jako kryterium ryzyka może być wykorzystywany współczynnik beta, definiowany zgodnie z nowoczesną teorią portfelową. Współczynnik ten może być oczywiście analizowany w połączeniu z innymi kryteriami wchodzącymi w skład procedury kwalifikacyjnej.

2.    Jednym z kryteriów mogą być standardy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Mogą one być zdefiniowane w kategoriach wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika podwyższonej płynności, wskaźników rotacji aktywów, wskaźnika pokrycia odsetek lub wskaźnika pokrycia kosztów stałych. W kryterium może być także wbudowana zmienna opisująca przepływy gotówkowe.

3.    Procedura kwalifikacyjna może określać minimalny poziom wskaźnika zadłużenie/kapitał własny. Ponownie należy podkreślić, iż ze względu na różnice pomiędzy spółkami, z punktu widzenia stabilności stopy zwrotu, niemożliwy może się okazać właściwy dobór spółek przy wykorzystaniu zaledwie jednego kryterium.

E. Kryteria płynności rynkowej

Inwestor może być zainteresowany zapewnieniem odpowiedniego poziomu płynności inwestycji. Procedura kwalifikacyjna może uwzględniać kryterium minimalnej wartości akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego lub minimalnej wielkości dziennego bądź tygodniowego wolumenu obrotu.

Do testowania efektywności i ulepszania stosowanych kryteriów można wykorzystać komputer. Stopy zwrotu z papierów wartościowych wybranych dzięki stosowanym kryteriom powinny być ciągle monitorowane. Równocześnie należy testować inne charakterystyki w celu sprawdzenia, czy ich włączenie do stosowanego zestawu kryteriów poprawi jakość wyboru. Testy takie mogą być przeprowadzone tylko przy wykorzystaniu danych historycznych, natomiast przyszłe wydarzenia mogą nie odzwierciedlać przeszłości. Z tego względu wyniki przeprowadzonych testów nie powinny być czynnikiem ostatecznym, niezbędna jest bowiem ciągła ocena jakości procedur kwalifikacyjnych.

Podobne prace

Do góry