Ocena brak

Procedury badawcze w dydaktyce

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

- specyfika badań naukowych w dydaktyce 

Dydaktyka posługuje się w badaniach metodami humanistycznymi (eksplikacyjna, porównawcza, analityczna), jak również przyrodniczymi z racji podbudowy przyrodniczej (obserwacyjna, eksperymentalna, statystyczna). Badanie naukowe w dydaktyce służą zdobyciu informacji do opracowania nowych metod, środków, sposobów nauczania oraz opisania ich teoretycznie.

- ilościowe i jakościowe aspekty badań dydaktycznych

Ilościowe

Oparte są na pomiarze dydaktycznym czyli przypisywaniu faktom i procesom edukacyjnym wartości liczbowych. Wszystkie fakty oraz procesy dydaktyczne rejestrowane są przez szczególnych badaczy za pomocą wybranej metody (obserwacja ilościowa, eksperyment, metody sondażowe). Przed przystąpieniem do badań, badacz nim zorganizuje badanie, projektuje cały jego przebieg, tworząc konstrukcję teoretyczną (buduje np. narzędzia do badań).  

Jakościowe 

Badacz jakości nie jest organizatorem badań, ale czynnie uczestniczy w sytuacji edukacyjnych (doświadcza tego samego, co badani). Poznaje fakty, zdarzenia edukacyjne, okoliczności, skutki i znaczenie nadzoru przez osoby zainteresowane. Za pomocą badań jakościowych nie dokonuje uogólnień, zazwyczaj są to badania kontekstowe. W ramach badań jakościowych badacz wchodzi w zakres interakcji między ludźmi, ich historii życia, środowiska oraz dokonuje oglądu dokumentów, źródeł, tekstów i rzeczy materialnych.  

- charakterystyka metod stosowanych w dydaktyce i odpowiadających im technik i narzędzi badawczych

Jakościowe:

Metoda: OBSERWACJA UCZESTNICZĄCA LUB ETNOGRAFICZNA3 etapy:

- etap orientacji w terenie

- etap wyodrębniania elementów zorganizowanych

- etap selektywny (próba zrozumienia i wyjaśnienia wyników obserwacji zogniskowanej)Obserwacja nakierowana jest na wybrany element badanego obszaru.

Metoda: WYWIADTo zebranie informacji lub kontekst poszukiwania odpowiedzi na konkretne pytanie, wyszukiwanie właściwych informacji z pełnych opowieści. Możemy wyszczególnić: wywiad standaryzowany i niestandaryzowany (narracyjny, etnograficzny)

Metoda: ANALIZA ARCHIWÓWJest to rodzaj badania opartego na informacjach w trwały sposób zarejestrowanych.

Jakościowe:Metoda: OBSERWACJA ILOŚCIOWAPolega na przygotowaniu arkusza obserwacyjnego i przypisaniu każdemu z obserwowanych faktów częstotliwości jego występowania.

Metoda: EKSPERYMENTOpiera się na dwóch schematach. Jeden pozwala ustalić przyczyny określonych zachowań, drugi pozwala weryfikować zaplanowane systemy działania dydaktycznego.

Metoda: METODY SONDAŻOWE (ankiety, test wystandaryzowany, wywiad ilościowy)

Do góry