Ocena brak

PROCEDURA WYKONANIA DECYZJI O ZABEZPIECZENIU

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Zabezpieczenie następuje:

  1. W trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo

  2. W formie określonej w art. 33d ->polega na przyjęciu przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania określonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę, w formie:

  • Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

  • Poręczenia banku

  • Weksla z poręczeniem wekslowym w banku

  • Czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku

  • Zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez SP lub NBP wg ich wartości nominalnej

  • Depozytu w gotówce

Podobne prace

Do góry