Ocena brak

Procedura uchwalania votum nieufności

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Wniosek w sprawie wotum nieufności może zostać złożony tylko przez grupę posłów liczącą co najmniej 46 sygnatariuszy. Wniosek nie musi być umotywowany, ale zawsze musi zawierać nazwisko kandydata na nowego premiera. Pomiędzy zgłoszeniem wniosku a poddaniem go pod głosowanie musi upłynąć co najmniej 7 dni. Wniosku nie można wycofać. Możliwe jest jednak zgłoszenie kilku wniosków o wotum nieufności. Są one wówczas debatowane łącznie, a poddane pod głosowanie w kolejności zgłoszenia. Przyjęcie jednego z nich powoduje uznanie pozostałych za załatwione.

Dla przyjęcia wniosku jest konieczne, by głosowała za nim większość ustawowej liczby posłów (czyli co najmniej 231), niezależnie od tego, ilu posłów bierze udział w głosowaniu.

Jeżeli wniosek nie uzyska wymaganej większości, uznaje się go za odrzucony. Rodzi to zakaz postawienia ponownego wniosku o wyrażenie wotum nieufności przez okres 3 miesięcy, liczony od dnia postawienia pierwszego wniosku. Jeżeli jednak nowy wniosek zostanie zgłoszony przez grupę co najmniej 115 posłów, ograniczenie to nie ma zastosowania.

Jeżeli wniosek uzyska wymaganą większość, to Prezes RM jest zobowiązany do złożenia dymisji, a Prezydent musi tą dymisję przyjąć, powierzając rządowi dalsze pełnienie obowiązków. Kolejnym obowiązkiem Prezydenta jest powołanie wybranego przez Sejm nowego Premiera i na jego wniosek – pozostałych członków rządu oraz odebranie od nich przysięgi. Prezydentowi nie przysługuje możliwość odmowy powołania Premiera i RM. Prezydent nie ma także możliwości rozwiązać Sejmu w razie wyrażenia przezeń wotum nieufności rządowi.

Podobne prace

Do góry