Ocena brak

Procedura tworzenia spółki komandytowej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Powstanie spółki - spółka komandytowa powstaje na mocy umowy 'zawartej w formie aktu notarialnego. Umowa powinna zawierać następujące elementy: określenie wspólników, firmy, siedziby, przedmiotu działalności, czasu trwania jeżeli jest ograniczony, wkładów wnoszonych przez wspólników i wartości tych wkładów i oznaczenie zakresu odpowiedzialności każdego z komandytariuszy wobec wierzycieli, czyli określenie sumy komandytowej.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Komandytariusz może wnieść niższy wkład niż suma komandytowa, chyba że w umowie zastrzeżono, że wkład musi być równy sumie komandytowej. Postanowienia umowy na mocy których komandytariusz zwolniony zostałby z obowiązku wniesienia wkładu są nieważne. Umowa w formie aktu notarialnego.

Podobne prace

Do góry