Ocena brak

Procedura rozpatrywania protestów wyborczych

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Protest wyborczy jest to skierowany do sądu wniosek wyborcy wskazujący określone uchybienie w przeprowadzeniu wyborów i domagający się unieważnienia wyborów w całości lub w części. Prawo wniesienia protestu ma każdy wyborca, a także pełnomocnik każdego komitetu wyborczego. Unieważnienie wyborów następuje jedynie w sytuacji takiego naruszenia prawa, które mogło wywrzeć wpływ na wynik wyborów.

Protest wnosi się na piśmie do SN najpóźniej siódmego dnia od ogłoszenia wyniku wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. Jest on rozpatrywany przez skład trzech sędziów w ramach Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN, który wydaje opinię w przedmiocie protestu.

Teraz dopiero można zająć się badaniem ważności wyborów. SN w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych rozpatruje sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów oraz opinie swoich składów orzekających o poszczególnych protestach i na tej podstawie rozstrzyga o ważności wyborów.

W wyborach parlamentarnych SN na orzeczenie ma 90 dni, a efektem orzeczenia może też być stwierdzenie nieważności wyboru określonego posła czy posłów. W takim wypadku mandat posła (senatora) wygasa i przeprowadza się tzw. wybory ponowne.

W wyborach prezydenckich SN ma tylko 30 dni na rozstrzygnięcie kwestii ważności wyborów, ale chodzi o to, by orzeczenie stwierdzające ważność wyborów zostało wydane zanim nowy Prezydent obejmie swój urząd.

Podobne prace

Do góry