Ocena brak

Procedura i metody badań marketingowych

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Jak już wcześniej wspomniano, o użyteczności badań decyduje m.in. dokładneich wcześniejsze zaplanowanie i przygotowanie.

W literaturze przedmiotu nie ma istotnych różnic w podejściu do procedurybadań rynkowych i marketingowych. Autorzy najczęściej różnią się liczbą wyod-rębnionych etapów badań, ale podstawowe elementy są tu stałe.

Podstawę procesu badań stanowi sformułowanie problemu, który należy roz-wiązać ze względu na konieczność podjęcia właściwych decyzji i w oparciu o tookreślenie celu badania.

W kolejnym etapie ustala się jakie informacje będą potrzebne dla rozwiązaniatego problemu, a następnie gdzie ich można szukać i w jaki sposób je gromadzić.

Zgodnie z założonym celem badań gromadzone są i analizowanie najpierw tzw.wtórne źródła informacji, a następnie, jeśli są one niewystarczające  tzw. informacje pierwotne. Badania wtórne (,,desk research") prowadzone są w oparciu o zebrane wcześniej dla innych celów, ale przydatne z naszego punktu widze-nia, informacje pochodzące m.in. z:

  1. wydawnictw statystycznych: roczników statystycznych, biuletynów i in-formatorów,

  2. publikacji książkowych i czasopiśmienniczych,

  3. raportów i publikacji organizacji konsumenckich, rządu i administracji państwowej,

  4. opublikowanych wyników badań instytutów naukowo-badawczych, agen-cji marketingowych, OBOP-u, CBOS-u, RENTOR-a i innych instytucji zaj-mujących się w sposób usługowy badaniem rynku.

Natomiast źródłem informacji pierwotnych jest własna sprawozdawczość i ewi-dencja firmy oraz własne badania rynku, pośredników, sklepów i nabywców (,,poolreseaech"). W większości przypadków ze względu na czas i koszty nie bada sięwszystkich jednostek danej zbiorowości ale prowadzi się tzw. badania niepełnew oparciu o odpowiednio dobraną i spełniającą wymóg reprezentatywności próbę. Wybór losowej, bądź celowej metody doboru jednostek do badań, jak i wiel-kość próby, uzależnione są od celu i przedmiotu badań, pożądanej dokładności(wiarygodności) wyników oraz kosztu badań i czasu w jakim mają być przeprowadzone.

Podobne prace

Do góry