Ocena brak

Problemy podkultur i sekt wśród młodzieży

Autor /Oskar Dodano /02.09.2011

Dokąd i do czego zmierza' część młodego pokolenia? Takie i podobne py­tania stawiają sobie badacze o różnych orientacjach, którzy dostrzegają roz­liczne zagrożenia rzutujące na funkcjonowanie młodych ludzi w otoczeniu (por. Sołtysiak, 1995; Cekiera, 1998, Sołtysiak i Kowalczyk-Jamnicka 1999; Urban, 2000). Stawiają je też rodzice, nauczyciele i wychowawcy oraz inne dorosłe osoby, dla których egzystencja każdego dorastającego człowieka i je­go optymalny rozwój nie są sprawami obojętnymi. Zwłaszcza że coraz wię­cej zagrożeń, a nawet zjawisk patologicznych, obejmuje swoim zasięgiem młode pokolenie (por. Szczepański 1999, s. 28 i dalsze).

Pomoc więc w prze­zwyciężaniu utrudnień adaptacyjnych u dorastającego pokolenia to szcze­gólne zadania socjalizacyjno-wychowawcze i profilaktyczne zarazem. Niniejsze opracowanie stanowi jedynie sygnalizację tych ważkich ze spo­łecznego punktu widzenia zagadnień, a skupiono je na etiologicznych i obja­wowych aspektach uczestnictwa młodego pokolenia w podkulturach i sek­tach oraz wskazano pewne przedsięwzięcia ograniczające zasięg oddziaływań tych grup na młodzież.

Do góry