Ocena brak

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problemy Środowiska Naturalnego

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Związek między człowiekiem a przyrodą podlega nieustannym zmianom.Kierunek tych zmian budzi od wielu lat obawy.Nieprzemyślana działalność człowieka wpływa niszcząco na przyrodę, na otaczające środowisko naturalne.Stan zieleni w dorzeczu Amazonki wpływa na klimat w innych regionach kuli ziemskiej.Okazało się że trzeba brać pod uwagę całą biosferę, na którą składają się:powietrze,roślinność,świat zwierzęcy,świat gleby,zasoby wodne itp., biosfera stanowi pewną całość i wpływa na życie ludzi, tak samo jak działalność ludzka ma wpływ na biosferę.

Konieczność ujmowania całościowego wynika stąd,że biosfera stanowi system wzajemnie na siebie wpływających elementów:ruch mas atmosferycznych,opady lodowce,zmiany temp.Lądów i oceanów,roślinność,obieg tlenu w przyrodzie ożywionej itp.Uświadamianie zagrożeń dokonuje się nie tylko przez przyjmowanie do wiadomości wyników badań uczonych i ich ostrzeżeń,ile przez występujące grożne zjawiska, takie jak:wieloletnie posuchy w różnych częściach Afryki,pasie przybrzeżnym morza śródziemnego,na wielkim stepie brazylijskim itp.Szybki rozwój przemysłu chemicznego,energetyki jądrowej i innych przemysłów stworzyły problem pozbywania się,niszczenia czy też składowania odpadów przemysłowych,w tym toksycznych.

Wielkie kłopoty narastają ze składowaniem śmieci produkowanych w aglomeracjach miejskich.Jednym ze środków jest stałe zaostrzanie przepisów w sprawie ochrony środowiska naturalnego,przeciwdziałanie eksportowi odpadów chemicznych na terytorium innych państw.Państwa bogate chętnie pozbywają się odpadów na terytorium państw biednych.Nosi to nazwę brudnego interesu.Utylizacja odpadów staje się coraz droższa.Alarmujące są dane o szybszym tempie zużycia drewna do róznych celów niż tempo odtwarzania lasów.Ocenia się że drzewo iglaste musi rosnąć 50-60 lat,a liściaste do 150 lat,zanim może być używane do celów przemysłowych.Zmniejszanie liczby lasów to nie tylko ubytek masy drzewnej,ale negatywny wpływ na stan wilgoci w glebie,na klimat,na kurczenie się miejsc rekreacji,na wszystko to,co w lesie i z lasu żyje.W ostatnich latach pojawił się nowy problem tzw.dziury ozonowej.

Chodzi o zmniejszanie się warstwy ozonowej w górnej warstwie atmosfery.Sputniki pokazały że nad Antarktydą zmniejsza się koncentracja ozonu,ulega rozszerzaniu zjawisko zwane dziurą ozonową.Ozon pochłania część słonecznej radiacji,stanowi tarczę ochronną nad ziemią przed promieniami ultrafioletowymi,zabójczymi dla wszystkiego co żywe.Ta tarcza znajduje się na wysokości 20-25 km nad ziemią.Niszczy ją gaz freon(węglowodór fluochlorowy) powszechnie stosowany w wielu dziedzinach produkcji.Unosząc się w powietrze rozkłada ozon.Złożone są też przyczyny narastania tzw. Efektu cieplarnianego,przyczyniającego się do wzrostu temperatury skorupy ziemskiej.Wiąże się z nim topnienie lodów na biegunach,powstawanie nowych pustyń,posuch i innych zmian klimatycznych(zakłócenie cykli pogody).Sprawy te od niedawna są przedmiotem intensywnych badań naukowych w skali międzynarodowej.Aby chronić środowisko rozwija się nowe technologie.

Szybki rozwój notuje biotechnologia.W jej ramach rozwija się inżynieria genetyczna.Już dziś stosuje ona rozkładanie plam ropy naftowej przy różnych katastrofach związanych z ropą naftową.Biotechnologia ma pomóc zwiększać produkcję żywności przy mniejszych nakładach i lepszej ochronie środowiska.Stwierdza się że będzie ona metodą produkcji w przyszłości.Ma ona służyć człowiekowi,lepszej ochronie jego zdrowia.Ekologia służyć ma człowiekowi również od innej strony.Ma trzymać jego rękę by chronić go przed nim samym.

Podobne prace

Do góry