Ocena brak

Problematyka związkowa (uprawnienia, płaszczyzna)

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Uprawnienia organizacji związkowej w tworzeniu prawa pracy są podstawowymi, zasadniczymi uprawnieniami każdego związku zawodowego. W związku z tym są one najważniejszym podmiotem w zakładzie pracy. Na tej płaszczyźnie związek zawodowy wypracowuje i stanowi prawo zakładowe wspólnie z pracodawcą, a przedmiotem wspólnych działań są sprawy najistotniejsze dla pracowników dotyczące zwłaszcza treści stosunków pracy. Uprawnienia związków zawodowych pozwalają wpływać na kierunek i treść przyjmowanych rozwiązań i unikać takich rozstrzygnięć, które mogłyby wywoływać niezadowolenie pracowników i być źródłem konfliktów.

Współtworzenie zakładowego prawa pracy jest realizowane przez związek zawodowy w sposób bezpośredni przez podejmowanie wspólnie z pracodawca działań, których celem jest zawarcie porozumień np. układu zbiorowego pracy lub w sposób pośredni przez uzgadnianie z pracodawca treści innych aktów normatywnych np. regulaminu, wynagradzania. Stanowienie norm zakładowego prawa pracy, zwłaszcza w sposób bezpośredni, poprzedza faza rokowań' pracodawcy ze związkami zawodowymi. Taka możliwość stworzyła Deklaracja Filadelfijska uchwalona 10 maja 1944.

W swych działaniach związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, a nie tylko swoich członków. Udział organizacji związkowych w tworzeniu zakładowego prawa pracy jest realizowany na zasadzie niezależności działań związkowych od pracodawcy, ale musi on być realizowany zgodnie z zasadami dobrej wiary i poszanowaniem słusznego interesu pracodawcy. Organizacja związkowa nie może wysuwać postulatów, których realizacja w oczywisty sposób.

Do góry