Ocena brak

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria piękna pozaartystycznego

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Piękno przysługuje nie tylko wytworom zamierzonym jako piękne (dziełom sztuki), lecz także nie zamierzonym jako piękne oraz zastanym przedmiotom naturalnym (przyrodzie). JednakŜe przeprowadzenie ostrej granicy między tymi kategoriami przedmiotów jest sprawą bardzo trudną. Sztuka użytkowa, piękno przedmiotów przemysłowych, piękno ruin, sztuka ogrodnicza, udział krajobrazu w pięknie architektury - oto przykłady sytuacji granicznych.

Dyskutowana jest swoistość piękna przyrody. Jedni negują istnienie tego typu piękna, inni traktują je jako przypadek piękna artystycznego (świat jako dzieło Boga,  świat ujęty na wzór dzieła sztuki), są i tacy, dla których właśnie piękno przyrody jest pierwotniejsze i swoiste w stosunku do piękna sztuki. Sprawa ta wiąŜe się z metafizycznym pytaniem o transcendentalny charakter piękna.

Podobne prace

Do góry