Ocena brak

Problem powszechności norm

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Normy podtrzymywane i chronione przez oficjalne instytucje kontroli społecznej nazywa się normami zinstytucjonalizowanymi Istnienie tych norm umożliwia rozpatrywanie organizacji społecznych ról społecznych, systemów moralnych, religijnych czy polityczny a nawet całego społeczeństwa globalnego jako struktur normatywnych.

Powszechność norm i ich instytucjonalizacja doprowadziły do ukształtowania się względnie trwałych systemów normatywnych tj. układów wzajemnie powiązanych, współzależnych norm społecznych regulujących wszystkie ważniejsze dziedziny życia zbiorowego.

Systemy normatywne stanowią główny wyznacznik stosunków społecznych.Dzięki stabilności systemów normatywnych system społeczny pozostaje w równowadze.

Dlaczego ludzie przestrzegają norm? Socjologowie dwojako odpowiadają na to pytanie:

1. według przedstawicieli kierunku funkcjonalistycznego i nurtów doń zbliżonych, normy społeczne odzwierciedlają system wartości kulturowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Normy zapewniają harmonię stosunków międzyludzkich, przewidywalność interakcji, a także zaspokojenie podstawowych potrzeb.

2. przedstawiciele szkoły konfliktu utrzymują natomiast, że normy społeczne są narzędziem rozwiązywania problemów społecznych. W doktrynie marksistowskiej twierdzi się na przykład, że normy odzwierciedlają układ sił klasowych, są narzędziem panowania klasowego i wyzysku świata pracy.

Co istotne, ani pierwszy, ani drugi kierunek nie wyjaśnia zróżnicowania norm i systemów normatywnych między społeczeństwami.

Podobne prace

Do góry