Ocena brak

Problem niemiecki

Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011

Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie terytorium Nie-miec po wojnie zostało ograniczone w porównaniu z granicami z września 1939 r. (odpadły Czechy, Austria, Alzacja i Lotaryngia, Pomorze, Śląsk, Warmia i Mazu-ry) tworzono cztery strefy okupacyjne, Berlin podzielono na cztery sektory, podobnie jak Austrię.Międzysojusznicza Komisja Kontroli w Berlinie miała nadzorować przeprowadzenie demilitaryzacji, denazyfikacji, de-kartelizacji i demokratyzacji powojennych Niemiec. Podział Niemiec nie miał mieć stałego chara teru.

Proces w Norymberdze (20 XI 1945-1 X 1946) zakończył się 11 wyrokami śmier-ci dla największych zbrodniarzy wojenny . W kolejnych latach w poszczególnych strefach okupacyjnych odbyły się podobne procesy.

Sytuacja gospodarcza Niemiec była fatalna; na rozliczne trudności nakładały się problemy związane z przemieszczającymi się masami 10 mln ludności niemieckiej wysiedlanej często w fatalnych warunkach

Radziecka strefa okupacyjna poddana została dewastacji gospodarczej przy jednoczesnym pełnym podporządkowaniu politycznym i militarnym tego terytorium Niemiec Związkowi Radzieckiemu. ZSRR zmierzał do podporządkowania sobie terenow niemieckich, uznając podział na strefy jako stan trwały. Życie polityczne było w pełni kontrolowane przez komunistów niemieckich skupionych w Zjedno-czonej Partii Socjalistycznej Niemiec (SED) z Walterem Ulbriehtem na ezele.

Odmiennie toczyło się życie Niemców w zachodnich strefach okupacyjnych - Amerykanie i Brytyjczycy dążyli do utworzenia federacyjnego państwa nie-mieckiego, mającego silne podstawy gospodarcze i demokratyczne. W grudniu 1946 r. między administracjami amerykańską i brytyjską w strefach niemieckich podpisano porozumienie, w styczniu 1947 r. powstała tzw. Bizonia, nastąpiło zjednoczenie gospodarcze stref amerykańskiej i brytyjskiej. Swobodnie rozwijało się życie polityczne skupione w dwóch czołowych partiach: Zjednoczeniu Chrze-ścijańskiej Demokracji Konrada Adenauera i Stronnictwie Socjal-Demokratycz-nym Kurta Schumachera~Państwa zachodnie objęły zachodnie strefy okupacyjne planem Marshalla, rozpoczęła się reforma walutowa, która objęła zachodnie sektory Berlina. ZSRR nie zgodził się na objęcie reformą strefy wschodniej, w marcu 1948 r. marszałek ZSRR, Wasilij Sokołowski, wycofał się z Rady Mię-dzysojuszniczej - w czerwcu 1948 r. rozpoczęła się blokada Berlina Zachodnie-go. Do czerwca 1949 r. państwa zachodnie zorganizowały "most powietrzny" zaopatrując zachodnie sektory miasta we wszystkie produkty spożywcze, a także w surowce energetyczne.

W odpowiedzi na blokadę Berlina Francja zgodziła się na przyłączenie swojej strefy do Bizonii. W sierpniu 1948 r. powstała tzw. Trizonia i Rada Parlamen-tarna z przewodniczącym Konradem Adenauerem(CDU). W sierpniu 1949 r. w strefach zachodnich odbyły się wybory do Bundestagu - zwycięstwo odniosła koalicja CDU/CSU . 21 września nowy rząd niemiecki proklamował powstanie Republiki Federalnej Niemiec, zawierając z państwami zachodnimi odpowiednie uzgod-nienia dotyczące okupacji alianckiej i kwestii gospodarczych

W odpowiedzi na powstanie RFN Związek Radziecki 7 października 1949 r. ogłosił powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej z prezydentem Wil-helmem Pieckiem.

Podobne prace

Do góry