Ocena brak

Prezydent - wybór, kompetencje

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Prezydent jest głową państwa i najważniejszym przestawicielem Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji i stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Prezydent jest wybierany na 5 lat w wyborach powszechnych, w głosowaniu tajnym. Do wyboru konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatow biorących udział w wyborach nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie. Biorą w nim udział tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymywali kolejną największą liczbę głosów. Kandydat na urząd Prezydenta musi mieć ukończone 35 lat i korzystać z pełni praw wyborczych. Kandydować ponownie może tylko raz.  

Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach międzynarodowych. W tej roli ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych w innych państwach. W stosunkach wewnętrznych Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, którą to funkcję w czsie sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców rodzjów sił zbrojnych, w razie zagrożenia państwa zarządz mobilizację i użycie sił zbrojnych.

Prezydent ma prawo do stosowania prawa łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego, zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, skracanie kadencji Sejmu i Senatu, zarządzanie referendum, podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw, powoływanie premiera, powoływanie sędziów, powoływanie prezesów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Za naruszenie konstytucji lub innych ustaw Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności, ale tylko przed Trybunałem Stanu.

Podobne prace

Do góry