Ocena brak

PREZYDENT JAKO ORGAN ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Powołuje i odwołuje RM (przyjmuje dymisję) może odmówić przyjęcia dymisji Premiera tylko wtedy gdy jest wyrazem woli członka RM;

jest organem władzy wykonawczej

jest najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych;

reprezentuje państwo;

jest wybierany w wyborach powszechnych;

sam sprawuje swoje kompetencje;

jest organem kadencyjnym;

jest gwarantem bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego

może zwoływać Radę Gabinetową i jest ich przewodniczącym. Polska Rada Gabinetowa ma cechy szczególne:

Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta, ale nie posiadająca jakichkolwiek kompetencji przyznanych konstytucyjnie Radzie Ministrów.

Komitet Obrony Kraju;

Rada Bezpieczeństwa Narodowego;

W sferze stosunków zagranicznych ma on zwierzchnią pozycję w zakresie najwyższego przedstawicielstwa Rzeczypospolitej;

Może wprowadzać stan wojenny i stan wyjątkowy;

Zapewnia konstytucyjną możliwość wydawania rozporządzeń;

Zarządzeniami prezydenta nie można regulować praw i obowiązków obywatelskich, a także wszystkich innych podmiotów znajdujących się poza strukturami administracyjnymi

Podobne prace

Do góry