Ocena brak

Prezydenckie kompetencje związane z legislatywą

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Uprawnienia prezydenta wobec Parlamentu:

  1. organizacyjnezarządzanie wyborów, zwoływanie pierwszych posiedzeń izb,

  2. inicjatywneinicjatywa ustawodawcza, zarządzanie referendum (co wymaga zgody Senatu),

  3. hamujące – weto ustawodawcze, kwestionowanie ustaw przed TK, w procedurze kontroli prewencyjnej bądź następczej, a także w enumeratywnie wskazanych sytuacjach – rozwiązanie Sejmu,

Prezydent ma też prawo do orędzia, czyli wystąpienia na forum Sejmu, Senatu, bądź Zgromadzenia Narodowego, komunikującego izbom jego stanowisko w określonej kwestii.

Konstytucja przyznaje Prezydentowi bardzo skromne kompetencje prawodawcze. Prezydent nie ma możliwości stanowienia aktów o mocy ustawy, chyba że w okresie stanu wojennego okaże się, iż Sejm nie może się zebrać na posiedzenie. Wówczas Prezydent może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy (art. 234). Wymaga to kontrasygnaty premiera, a po zebraniu się Sejmu rozporządzenia muszą zostać zatwierdzone. We wszystkich innych sytuacjach Prezydent może wydawać tylko akty podustawowe: rozporządzenia (ale tylko na podstawie szczególnego upoważnienia ustawy i w celu jej wykonania) oraz zarządzenia.

Podobne prace

Do góry