Ocena brak

Prezydenckie kompetencje zewnętrzne i wojskowe

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Kompetencje związane ze stosunkami zagranicznymi (należą one do RM, tylko wyjątkowo do Prezydenta):

  • reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznychPrezydent jako głowa państwa składa państwowe wizyty za granicą i przyjmuje w kraju delegacje najwyższego szczebla z czym wiąże się prowadzenie rozmów i negocjacji, podpisywanie różnego rodzaju deklaracji, komunikatów czy apeli,

  • podejmowanie decyzji personalnych – Prezydent mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach oraz przy organizacjach międzynarodowych, przyjmuje także listy uwierzytelniające i akredytujące przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych; akty powołania i odwołania wymagają kontrasygnaty,

  • ratyfikacja (i odpowiednio – wypowiadanie) umów międzynarodowych; ratyfikacja – ostateczne potwierdzenie – w imieniu państwa – umowy międzynarodowej już zawartej przez RM; wymaga ona jednak kontrasygnaty,

  • postanawianie o stanie wojny, jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie; konieczna jest jednak kontrasygnata Premiera.

Kompetencje wojskowe:

  • Konstytucja przyznaje Prezydentowi pozycję najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych, choć zastrzega, że w czasie pokoju zwierzchnictwo to jest sprawowane za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej (art. 134),

  • Prezydent powołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, jako organ doradczy w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa,

  • Prezydent mianuje Szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców rodzajów sił zbrojnych (wymaga kontrasygnaty); Prezydent nadaje też pierwszy stopień oficerski oraz stopnie generalskie,

  • na czas wojny Prezydent na wniosek Premiera mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, może też w razie bezpośredniego zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, na wniosek premiera, zarządzić częściową lub całkowitą mobilizację oraz użycie sił zbrojnych do obrony państwa (art. 136).

Podobne prace

Do góry