Ocena brak

Prezes RM (kancelaria)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Urzędem obsługującym pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym, technicznym i kancelaryjno-biurowym RM, Prezesa RM, wiceprezesów RM, stałe komitety RM, Kolegium do spraw Służb Specjalnych oraz Komitet Ochrony Informacji Niejawnych jest Kancelaria Prezesa RM.

Kancelaria ta zapewnia też obsługę ministrów członków RM (jeżeli to wynika z przepisów ustawy), jak również obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych. Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa RM. Powierzone jej zadania wykonuje pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezesa RM. Szef Kancelarii może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowywania spraw zleconych przez RM i Prezesa RM.

W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa RM, mogą zaś działać gabinety polityczne oraz sekretariaty wiceprezesów RM i ministrów-członków RM. W skład Kancelarii Prezesa RM wchodzi 30 komórek organizacyjnych wymienionych w §9 rozporządzenia Prezesa RM z 28 lipca 2000r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa RM. Komórkami tymi są 3 gabinety polityczne, 6 sekretariatów, 11 departamentów, 7 biur oraz Centrum Informacji Rządu.

Podobne prace

Do góry