Ocena brak

PREZES RADY MINISTRÓW

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

FUNKCJE: reprezentuje RM, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonywania, koordynuje i kontroluje pracę członków RM, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach, jest zwierzchnikiem służbowym pracowników adm. rządowej jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej

KOMPETENCJE: powoływanie i odwoływanie sekretarzy i podsekretarzy stanu, powoływanie i odwoływanie kierowników niektórych urzędów centralnych oraz ich zastępców, powoływanie i odwoływanie wojewodów, sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, zwoływanie posiedzeń z udziałem właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów

KANCELARIA PREZESA RM ( jest urzędem obsługującym RM)

CZŁONKOWIE RM I PEŁNOMOCNICY RZĄDU

Członek RM uczestniczy w ustalaniu polityki państwa, obowiązany jest do inicjowania i opracowywania w zakresie swojego działania, polityki rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzeniu RM.

Podobne prace

Do góry