Ocena brak

Prezes i Zarząd NBP

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

PREZES NBP:

powoływany przez sejm na wniosek Prezydenta na okres 6 lat (max 2 kadencje)kadencja wygasa:

- po okresie 6 lat

- w razie śmierci

- w razie złożenia rezygnacji

Prezes NBP może zostać odwołany gdy:

- nie wypełnia swoich obowiązków w skutek długotrwałej choroby

- został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo

- Trybunał Stanu orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością w organizacjach państwowych.

wiceprezesów powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek Przewodniczącego

Prezes NBP przewodniczy:

- Radzie Polityki Pieniężnej

- Zarządowi NBP

- KNB

- A także reprezentuje bank na zewnątrz

Prezes jest przełożonym wszystkich pracowników.

ZARZĄD NBP :

kieruje działalnością NBP

Skład : Prezes jako przewodniczący oraz 6-8 członków zarządu w tym 2 wiceprezesów NBP  

Podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów NBP

Zakres działania Zarządu:

- Podejmuje uchwały w sprawie udzielania bankom upoważnień do wykonania czynności obrotu dewizowego

- Realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej

- Okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego

- Nadzorowanie operacji otwartego rynku

- Ocena funkcjonowania systemu bankowego

- Uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP

- Uchwalani prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz ustalanie ich wysokości

- Określanie zasad gospodarowania funduszami NBP

- Określanie zasad organizacji i podziału zadań w NBP

- Określanie zasad polityki kredytowej i płacowej NBP

- Uchwalenie rocznego sprawozdania z działalności w NBP

- Opracowanie bilansów obrotów płatniczych państwa za granicą

- Sporządzanie bilansu i oraz rachunku zysków i strat

Członek zarządu nie może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów Szczegółowy tryb działania NBP określa regulamin uchwalony przez zarząd

Podobne prace

Do góry