Ocena brak

Prerogatywy Prezydenta RP

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Zakres prerogatyw prezydenckich, a więc przywilejów w związku z zajmowanym stanowiskiem, ukształtowano w sposób pozwalający Prezydentowi samodzielnie wykonywać te zadania i kompetencje, które wykraczają poza sferę działalności rządowej (sferę wykonawczą) a wiążą się z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji arbitra oraz z oddziaływaniem na skład i funkcjonowanie władzy ustawodawczej bądź sądowniczej.

Art.144 ust 2 wprowadza zasadę, zgodnie z którą uzyskanie kontrasygnaty jest warunkiem ważności aktów urzędowych Prezydenta, a więc wszelkie zastępstwa muszą być w sposób wyraźny określony w przepisach konstytucyjnych.

Takim przepisem jest art. 144 ust.3 wskazujący w 30- pkt akty urzędowe Prezydenta, które mogą być wydawane bez kontrasygnaty.

Dotyczą one w szczególności:

- zarządzania wyborów do Sejmu i senatu

- stosunków prezydenta z Parlamentem pkt1-8

- spraw związanych z powoływaniem i odpowiedzialnością rządu oraz ministrów 11-15

- powoływania innych organów państwowych 20-27

1/ pierwszego Prezesa SN

2/Prezesa i Wiceprezesa TK

3/Prezesa NSA

4/Prezesa SN i wiceprezesów NSA

5/Powoływanie sędziów

  • tradycyjnych uprawnień głowy państwa 16-19

  • jak również zrzeczenia się urzędu Prezydenta RP

1/ nadawanie orderów i odznaczeń

2/nadawanie obywatelstwa polskiego

3/ prawa łaski

4/ zwracania się z orędziem do Sejmu i Senatu i ZN

Podobne prace

Do góry